• HISTORIA

    • KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII

     1. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI I OCENIE
     • Sprawdzian umiejętności: z określonego materiału, poprzedzony powtórzeniem i  zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, minimum 1 w semestrze. Kartkówka: obejmuje materiał z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, nie musi być zapowiadana.
     • Odpowiedź ustna: z bieżących wiadomości i ze znajomości mapy.
     • Praca na lekcji: zadania zlecone przez nauczyciela wykonane podczas lekcji.
     • Aktywność na lekcji: aktywny udział ucznia w lekcji, zgłaszanie się do odpowiedzi lub aktywność indywidualna w pracy zespołu.
     • Praca domowa: zadania zlecone przez nauczyciela wykonane w domu.
     • Zeszyt ćwiczeń.
     • Zeszyt przedmiotowy.
     • Praca dodatkowa: najczęściej zadania do wykonania w domu przez ochotników; prezentacje, albumy, referaty.
     • Udział w konkursach, olimpiadach historycznych - osoby chętne.
     1. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA.

     Uczniowie oceniani są obiektywnie i systematycznie. Oceny są w różnych formach-plusy, minusy, stopnie, pochwały.

     Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 14 dni od napisania pracy.

     Informacja o ocenie z testu, sprawdzianu lub kartkówki podawana jest uczniom wraz z jej wystawieniem. Nauczyciel po sprawdzeniu testu, sprawdzianu lub kartkówki udostępnia je  uczniom na lekcji, a rodzicom ucznia - do wglądu podczas zebrań lub dni otwartych.

     Prace klasowe, testy oceniane są według ustalonej w SP 109 skali procentowej i  odpowiadającej jej  skali ocen.

     W przypadku nieobecności ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić wszystkie braki i  zaliczyć różne formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności w terminie ustalonym z  nauczycielem ( w ciągu 2 tygodni po pojawieniu się w szkole).

     Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji otrzymania oceny negatywnej maksymalnie 2 razy w semestrze w klasach, w których są 2  godziny w tygodniu; maksymalnie 1 raz w semestrze w klasach, w których jest 1 godzina tygodniowo. Uczeń musi zgłosić nieprzygotowanie nauczycielowi na początku lekcji, aby prowadzący zajęcia mógł odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych testów, sprawdzianów lub kartkówek.

     Decydujący wpływ na ocenę semestralną/roczną ucznia mają oceny z pisemnych prac klasowych, testów, kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych.

     Uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę celującą, jeśli za sprawdziany pisemne, kartkówki wypowiedzi ustne otrzymywał regularnie oceny celujące i bardzo dobre oraz wywiązywał się wzorowo i sumiennie z powierzonych mu zadań w ciągu całego roku szkolnego. Reprezentował szkołę w konkursach zewnętrznych i otrzymał wysokie wyniki.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii