• REGULAMIN NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY

    Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

     

    I. Wprowadzenie:

    Nagroda jest wyróżnieniem dla ucznia klas IV – VIII uzyskującego nieprzeciętne wyniki w nauce, zajmującego czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wykazującego się szczególną aktywnością artystyczną i sportową.

    Uczeń otrzymujący nagrodę powinien swą postawą moralną i kulturą osobistą dawać wzór do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole.

    Swym zaangażowaniem społecznym musi dawać świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka.

    Nagroda Dyrektora Szkoły jest nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.

    II. Cele:

    1. Wytwarzanie motywacji do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce.

    2. Motywowanie do pogłębiania wiedzy i uczestniczenia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, a także działalności artystycznej.

    3. Tworzenie wzorców osobowych do naśladowania przez uczniów naszej szkoły.

     

    III. Zasady przyznawania nagrody:

    1. Uczniów zgłaszają pisemnie wychowawcy klas przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Zgłoszenia przedkładane są dyrektorowi.

    2. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wychowawcy klasy i innych nauczycieli. W uzasadnieniu należy podać konkretne osiągnięcia ucznia.

     

    IV. Warunki otrzymania przez ucznia nagrody:

    1. Uczeń obowiązkowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

    a) uzyskanie wysokich wyników w nauce, czyli oceny celujące, bardzo dobre i dobre dające na świadectwie średnią ocen powyżej 5,0,

    b) ocena wzorowa lub bardzo dobra zachowania w bieżącym roku szkolnym,

    2. Uczeń musi spełnić przynajmniej dwa warunki spośród podanych niżej:

    a ) indywidualne nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach przedmiotowych na szczeblu dzielnicy i wyżej w danym roku szkolnym,

    b) uzyskanie nieprzeciętnych wyników w rywalizacji sportowej, czyli indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych na szczeblu ponad powiatowym w danym roku szkolnym,

    c) indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w przeglądach artystycznych na szczeblu powiatowym i wyżej w danym roku szkolnym,

    d) prezentuje na forum pozaszkolnym własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny),

    e) efektywnie działa w organizacjach szkolnych (potwierdzenia opiekunów),

    f) angażuje się w życie szkoły (konkretne dokonania).

     

    Regulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 31 sierpnia 2018 roku.

     

     

    REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_nagrody_dyrektora_szkoly_2018_19_na_stronie.pdf


     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Wielkie brawa dla Wolontariuszy ze 109-tki !
  • JASEŁKA 2019
  • Wycieczka do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. kl. 0a )b
  • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
  • Zabawa andrzejkowa 28.11.2019 r. (czwartek)