• GEOGRAFIA

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII

     1. Nauczanie geografii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa WSiP, pt.: „Program nauczania. Geografia. Klasy 5-8.”, autorzy: Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stenkiewicz, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
     2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. V – 1 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg., w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VIII – 1 godz./tyg.
     3. Przedmiotowy system oceniania z geografii ma na celu:
      • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
      • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
      • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
      • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
      • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
      • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
     4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i  zaangażowanie w praktyce.
     5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z geografii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z  podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
     6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
      • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
      • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
      • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
      • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
     7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

     a. prace pisemne:

     - sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,

     - kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,

     b. praca i aktywność na lekcji,

     c. odpowiedzi ustne,

     d. prace domowe,

     e. wyniki pracy grupowej,

     f. prace długoterminowe, np. obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty,

     g. aktywność poza lekcyjna, np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych, proekologicznych.

     Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

     Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika elektronicznego Librus .

     Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i  umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

     Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

      • w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
      • na zebraniach ogólnych,
      • w czasie dni otwartych.
     1. i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
      • informację ustną,
      • wpisy do zeszytu przedmiotowego,
      • wpisy do dziennika elektronicznego Librus.
     2. uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
      • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
      • oceny ze sprawdzianów nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy bądź indywidualnie wskazując opanowane i nieopanowane umiejętności oraz sposoby zniwelowania zaistniałych braków.
     1. ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach V- VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
      • 6 – celujący /cel/
      • 5 – bardzo dobry /bdb/
      • 4 – dobry /db/
      • 3 – dostateczny /dst/
      • 2 – dopuszczający /dop/
      • 1 – niedostateczny /ndst/
     2. ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.

     Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.

     Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.

     1. ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
     1. następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
      • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
      • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
      • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 15 minut,
      • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania,
      • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie i ocenę sprawdzianu,
      • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika elektronicznego Librus,
      • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, musi wykazać się wiadomościami i  umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
      • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z  nauczycielem do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie,
      • uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu,
      • poprawa powinna odbyć się na najbliższej kolejnej lekcji, na której obecny będzie uczeń, a najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w  terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
      • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do  dziennika z komentarzem, że dotyczy poprawy sprawdzianu, do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,
      • uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
      • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w  danym roku szkolnym.
     1. ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
      • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
      • 30%-44% - dopuszczający
      • 45%-64% - dostateczny
      • 65%-80% - dobry
      • 81%- 90% - bardzo dobry
      • 91%-100% - celujący.
     2. oceny wyrażonej stopniem nauczyciel dodaje plus (+) lub (-) przy górnej lub dolnej granicy procentowej punktów.
     1. ocenia się ucznia:
      • w klasach V – VIII w pierwszym tygodniu września,
      • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (m.in.  tygodniowej),
      • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
     1. ma prawo jeden raz w ciągu semestru (w klasie V, VI i VIII) lub dwa razy w  ciągu semestru (w klasie VII) zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji (przed sprawdzeniem listy obecności). Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, wpisując datę zaistnienia zdarzenia.
     1. podlega:
     1. stopień opanowania wiadomości,
     2. rozumienie materiału nauczania,
     3. stosowanie wiadomości,
     4. prezentacja zdobytej wiedzy,
     5. trwałość zdobytej wiedzy,
     6. postawa ucznia na lekcji,
     7. systematyczność.
     1. procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
      • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
       1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania          w  danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
       2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
       3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
       4. osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i  pozaszkolnych,
       5. jest aktywny i zaangażowany w czasie lekcji.
      • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
      1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
      2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i  problemów w nowych sytuacjach,
      • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
      1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w  podstawie programowej przedmiotu,
      2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
      • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
      2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
      • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
      1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
      2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
      • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a  braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
      2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
     1. dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do  ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
      • wydłużonego czasu pracy,
      • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
      • mniejszej ilości zadań,
      • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
      • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.
     1. wpływ na ocenę semestralną/roczną ucznia mają oceny z pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Ocenianiu podlegają również:
     • praca na lekcji,
     • zadania domowe (dłuższe formy wypowiedzi i przygotowane wypowiedzi ustne),
     • postawa ucznia, czyli obowiązkowość, odrabianie prac domowych, staranne prowadzenie zeszytu,
     • praca dodatkowa (wykonana samodzielnie).

     Uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę celującą, jeśli za sprawdziany pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne otrzymywał regularnie oceny celujące i bardzo dobre oraz wywiązywał się wzorowo i sumiennie  z powierzonych mu zadań w ciągu całego roku szkolnego.

     1. śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
     1. wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
     2. semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
     3. klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z  uwzględnieniem ocen bieżących.
     4. klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie.

     Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii