• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

    • KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

     1. Nauczanie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa WSiP, pt: „Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8”, autorzy: Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.

     1. Program realizowany jest tygodniowo w klasie VIII w wymiarze 1 godz./tydzień.
     2. Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” ma  na  celu:
      1. kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
      2. przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
      3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
      4. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
      5. dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
      6. umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
     3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i  zaangażowanie w praktyce.
     4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
     5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
      1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
      2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
      3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
      4. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
     6. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
      1. prace pisemne:
       • sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są  zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
       • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
      2. praca i aktywność na lekcji,
      3. odpowiedzi ustne,
      4. prace domowe,
      5. wyniki pracy grupowej,
      6. prace długoterminowe, np. obserwacje, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty,
      7. aktywność pozalekcyjna, np. osiągnięcia w konkursach itp.
     7. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
     8. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika elektronicznego Librus .
     9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
     10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
      • w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
      • na zebraniach ogólnych,
      • w czasie dni otwartych.
     11. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
      1. informację ustną,
      2. wpisy do zeszytu przedmiotowego,
      3. wpisy do dziennika elektronicznego Librus.
     12. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
      1. oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do  uzupełnienia braków.
      2. oceny ze sprawdzianów nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy bądź indywidualnie, wskazując opanowane i nieopanowane umiejętności oraz sposoby zniwelowania zaistniałych braków.
     13. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasie VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
      1. 6 – celujący /cel/
      2. 5 – bardzo dobry /bdb/
      3. 4 – dobry /db/
      4. 3 – dostateczny /dst/
      5. 2 – dopuszczający /dop/
      6. 1 – niedostateczny /ndst/
     14. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.
     15. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
     16. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
     17. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
     18. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
      1. nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
      2. sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
      3. sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 15 minut,
      4. uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania,
      5. nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie i ocenę sprawdzianu,
      6. nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika elektronicznego Librus,
      7. jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i  umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
      8. jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z  nauczycielem do dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie,
      9. uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu,
      10. poprawa powinna odbyć się na najbliższej kolejnej lekcji, na której obecny będzie uczeń, a najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w  terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
      11. ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do  dziennika z komentarzem, że dotyczy poprawy sprawdzianu, do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,
      12. uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
      13. prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w  danym roku szkolnym.
     19. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
      1. poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny
      2. 30%-44%- dopuszczający
      3. 45%-64%- dostateczny
      4. 65%-80%- dobry
      5. 81%- 90%- bardzo dobry
      6. 91%-100%- celujący.
     20. Do oceny wyrażonej stopniem nauczyciel dodaje plus (+) lub (-) przy górnej lub dolnej granicy procentowej punktów.
     21. Nie ocenia się ucznia:
      1. w klasie VIII w pierwszym tygodniu września,
      2. do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (m.in.  tygodniowej),
      3. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
     22. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji (przed sprawdzeniem listy obecności). Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, wpisując datę zaistnienia zdarzenia.
     23. Ocenie podlega:
     1. stopień opanowania wiadomości,
     2. rozumienie materiału nauczania,
     3. stosowanie wiadomości,
     4. prezentacja zdobytej wiedzy,
     5. trwałość zdobytej wiedzy,
     6. postawa ucznia na lekcji,
     7. systematyczność.
     1. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
      1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
       1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
       2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się  zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub  praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
       3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
       4. osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i  pozaszkolnych,
       5. jest aktywny i zaangażowany w czasie lekcji.
      • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

     a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w  danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

      1. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i  problemów w nowych sytuacjach,
      • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

     a. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,

     b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania       teoretyczne lub praktyczne;

      • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

     a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na  poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

     b. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

      • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

     a. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z  wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

     b. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

      • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

     a. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

     b. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

     1. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do  ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w  orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
      • wydłużonego czasu pracy,
      • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
      • mniejszej ilości zadań,
      • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
      • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.
     2. Decydujący wpływ na ocenę semestralną/roczną ucznia mają oceny z pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Ocenianiu podlegają również:
     • praca na lekcji,
     • zadania domowe (dłuższe formy wypowiedzi i przygotowane wypowiedzi ustne),
     • postawa ucznia, czyli obowiązkowość, odrabianie prac domowych, staranne prowadzenie zeszytu,
     • praca dodatkowa (wykonana samodzielnie).

     Uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę celującą, jeśli za sprawdziany pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne otrzymywał regularnie oceny celujące i bardzo dobre oraz wywiązywał się wzorowo i sumiennie  z powierzonych mu zadań w ciągu całego roku szkolnego.

     1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
     2. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
     3. Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
     4. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
     5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie.
     6. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii