• FIZYKA

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

     Cele kształcenia:

     1. Wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych.
     2. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
     3. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za  pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
     4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych).

     Zadania szkoły:

     1. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata
     2. Kształtowanie ciekawości poznawczej przejawiającej się w formułowaniu pytań i  szukaniu odpowiedzi z wykorzystaniem metodologii badawczej;
     3. Wyrabianie nawyku poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych i  bezpiecznego eksperymentowania;
     4. Posługiwanie się pojęciami i językiem charakterystycznym dla fizyki, odróżnianie znaczenia pojęć w języku potocznym od ich znaczenia w nauce;
     5. Wykorzystywanie elementów metodologii badawczej do zdobywania i weryfikowania informacji;
     6. Kształtowanie podstaw rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych;
     7. Uświadamianie roli fizyki, jako naukowej podstawy współczesnej techniki i  technologii, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnej;
     8. Kształtowanie kompetencji kluczowych: wiedzy, umiejętności oraz postaw, jako stałych elementów rozwoju jednostki i społeczeństwa;
     9. Wartościowanie znaczenia fizyki w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego, a  także codziennego życia.

     Cele oceniania:

     1. Komunikacja:
     1. Nauczyciel – uczeń:
     • informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach ocen,
     • pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
     • motywuje do dalszej pracy.

      

     1. Nauczyciel – rodzice:
     • informuje o wymaganiach i kryteriach ocen,
     • informuje o postępach w nauce,
     • dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
     • dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
     • daje wskazówki do pracy z uczniem.

      

     1. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
      1. Informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach uczniów                     i  zaistniałych problemach,
      2. Nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

      

     2. Ocenianiu podlega:

     a) wiedza

     b) umiejętności (np. przekształcanie wzorów fizycznych)

     c) aktywność na lekcji (np. udział w dyskusjach, samodzielność w rozwiązywaniu zadań i  problemów, praca w grupie, wkład w pracę)

     d) prezentacja przygotowanej samodzielnie pracy (np. praca domowa, referat, prezentacja multimedialna, przygotowany materiał do nowej lekcji)

      

     3. Ocenianie ma na celu informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Każda ocena szkolna jest jawna i obiektywna.

     4. Do oceny efektów pracy ucznia stosowane jest ocenianie w postaci komentarza ustnego. Ma  on być wskazówką do dalszej nauki i zdobycia lepszych wyników z przedmiotu.

     5. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia (ocenianie odbywa się w sposób systematyczny i obejmuje zróżnicowane formy oceny):

     a) sprawdziany:

     - obejmują zakres działu (lub jego części)

     - uczeń otrzymuje informacje o ich terminie i zakresie materiału, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

     - uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go na kolejnej lekcji, w  przypadku dłuższej nieobecności (spowodowanej np. chorobą) uczeń pisze sprawdzian w  terminie ustalonym przez nauczyciela

     - uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia, poprawa odbywa się po lekcjach

     - uczeń ma prawo do poprawienia pozytywnej oceny ze sprawdzianu na wyższą w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przekazania wyników, w przypadkach losowych – usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie później niż w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, nieprzestrzeganie tej zasady jest równoznaczne z niemożliwością poprawy oceny, poprawa odbywa się po lekcjach

     - prace pisemne ucznia przechowywane są w szkole.

     b) kartkówki

     -  nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcji

     - niesamodzielne pisanie (ściąganie, odpisywanie) sprawdzianów, kartkówek powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej

     c) odpowiedzi ustne - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcji

     d) aktywność i praca na lekcji - odpowiedzi są traktowane jako tzw. „plusy” – 5 plusów to  ocena bardzo dobra

     - niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji (np. brak notatek z lekcji, wykonywanych ćwiczeń) powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej

     e) zadania domowe - w przypadku niezgłoszenia braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

     f) zeszyt przedmiotowy

     g) uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, np.: przygotowanie prezentacji, referatu, za udział w konkursie przedmiotowym, realizację zadań projektu.

      

     6. Uczeń na każdej lekcji obowiązkowo powinien mieć: zeszyt przedmiotowy- jego brak traktowany jest jako brak zadania domowego.

     7. Wszystkie braki (wiadomości, informacje w zeszycie, prace domowe) wynikające z  dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (np. choroby) uczeń powinien uzupełnić w terminie do dwóch tygodni.

     8. Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić na początku lekcji brak pracy domowej lub brak zeszytu, co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym jako „np”. Po  odnotowaniu w  dzienniku dwóch np., za każdy następny brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

     9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być zwolniony z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej lekcji.

     10. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali: celujący – 6, bardzo dobry- 5, dobry – 4, dostateczny- 3, dopuszczający- 2, niedostateczny- 1.

     11. W celu dokładniejszego zobrazowania pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych oraz proponowanych śródrocznych stawiać plusy i minusy. Plusy i minusy mają wpływ na ocenę.

     12. Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają następujące wagi:

     • sprawdziany pisemne i prace klasowe - (wskaźnik punktowy) waga = 3
     • krótkie odpowiedzi ustne i pisemne, prezentacje- (wskaźnik punktowy) waga = 2
     • obserwacja pracy ucznia, aktywność - (wskaźnik punktowy) waga = 1

      

     13. Jeżeli uczeń nie napisze obowiązkowej pracy pisemnej otrzymuje 0 (zero). Zero jest informacją, że uczeń nie przystąpił do obowiązkowych prac pisemnych.

     14. Jeżeli uczeń nie napisze pracy pisemnej w podanym terminie, wówczas zobowiązany jest do napisania jej w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nieprzystąpienie do sprawdzianu jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.

     15. Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia jest traktowana jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

     16. Waga oceny poprawianej jest taka sama.

     17. Dopuszcza się stosownie przez nauczyciela następujących znaków graficznych: (+), (-) aktywność ucznia na lekcji, np.- brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego.

     18. Sposób wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej):

     • Do oceny śródrocznej i rocznej pod uwagę brana jest zarówno pierwsza ocena jak i  ocena uzyskana z poprawy.
     • Ocena śródroczna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych, przy czym ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych a średnią ważoną.
     • Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według schematu:

     Zakres średniej ważonej

     Stopień

     5,11- 6

     celujący

     4,75- 5,10

     bardzo dobry

     3,75- 4,74

     dobry

     2,75- 3,74

     dostateczny

     1,75- 2,74

     dopuszczający

     Poniżej 1,75

     niedostateczny

      

     Dodatkowym kryterium dotyczącym każdej oceny jest postawa ucznia, wkład pracy, zaangażowanie i uczynione postępy.

     • Ocena roczna jest za pracę w I i II półroczu.
     • Uczeń, który z większości sprawdzianów w I lub II półroczu otrzymał oceny niedostateczne, jest zobowiązany do poprawy przynajmniej połowy ocen niedostatecznych z tych sprawdzianów. Jeżeli nie poprawi tych ocen, to mimo średniej ważonej - co najmniej 1,75 otrzyma ocenę śródroczną lub roczną niedostateczną.
     • Laureaci i finaliści konkursu z fizyki o zasięgu wojewódzkim otrzymują roczną ocenę celującą.

     19. O przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez nauczyciela poprzez wpis do dziennika elektronicznego i  zeszytu przedmiotowego na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada również wychowawca.

     20. O przewidywanej ocenie rocznej uczeń informowany jest przez nauczyciela poprzez wpis do dziennika elektronicznego na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ocenę przewidywaną może zmienić tylko wynik sprawdzianu wiadomości i  umiejętności.

     21. Wobec uczniów posiadających orzeczenie lub opinię oraz uczniów objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymagania edukacyjne są dostosowane do  indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

     22. Prace uczniów są udostępnione rodzicom podczas „Drzwi otwartych”, indywidualnych spotkań oraz wykonanie zdjęcia przez ucznia.

      

     Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z fizyki

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

     - potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

     - umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,

     - umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,

     - osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     - w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

     - zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

     - jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,

     - potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,

     - rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe.

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

     - poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

     - potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     - opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

     - potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

      - potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,

     - zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     - ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

     - zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,                        

     - potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne.

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     - nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

     - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

     - nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii