• MATEMATYKA

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKI

      

     1. Założenia ogólne:
     1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu jego umiejętności, postępów w opanowywaniu materiału.
     2. Proces oceniania powinien dawać każdemu uczniowi pełen obraz jego wiedzy                     i umiejętności.
     3. Ocenianiu podlega:
     •  stopień opanowania wiadomości,
     •  rozumienie materiału nauczania,
     •  stosowanie zdobytych wiadomości,
     •  prezentacja zdobytej wiedzy,
     •  postawa ucznia na lekcji,
     •  systematyczność,
     • zaangażowanie.

      

     1. Kontrola osiągnięć ucznia:
     1. Ocenianie jest obiektywne i następuje poprzez:
     • prace klasowe,
     • sprawdziany,
     • kartkówki,
     • prace domowe,
     • pracę na lekcji,
     • odpowiedzi ustne,
     • prace długoterminowe,
     • aktywność na lekcji,
     • pracę w grupach,
     • udział i sukcesy w konkursach matematycznych,
     • prace dodatkowe (uczeń musi wykazać się znajomością rozwiązywanych zadań i samodzielnością rozwiązania).
     1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
     2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców.
     3. Na ocenę śródroczną i końcową uczeń pracuje systematycznie przez cały rok i nie jest ona średnią ocen cząstkowych. Nie poprawiamy ocen przed klasyfikacją.
     4. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki:
     • prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe,
     • termin prac klasowej i sprawdzianu ustala nauczyciel wspólnie

     z uczniami z przynajmniej tygodniowym wyprzedzenie,

     • kartkówki nie muszą być zapowiadane i ich nie poprawiamy,
     • uczeń może raz  poprawiać pracę klasową w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od ogłoszenia wyników, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem,
     • w przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń ma obowiązek napisać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły;  nieusprawiedliwione niedotrzymanie terminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
     1. Prace domowe:
     • Prace domowe zadawane są często.
     • Nauczyciel zapisuje informacje o pracy domowej na tablicy.
     • Obowiązkiem ucznia jest zapisanie pracy domowej w zeszycie.

      

     1. Nieprzygotowanie do lekcji:
     • Uczeń może być w semestrze trzy razy nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, zeszytu lub pomocy niezbędnych do prawidłowego uczestniczenia w lekcji),
     • Nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić na początku lekcji.

      

     1. W celu dodatkowej motywacji ucznia do aktywnej pracy otrzymuje on plus lub minus,  które zamieniają się w oceny ( 5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena niedostateczna).

      

     1. Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany w ciągu dwóch tygodni od dnia napisania. Pozostają one w szkole. Wszelkie prace pisemne są do wglądu rodziców, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

      

     1. Nieobecności:
     • w przypadku krótkich (1-2 dni) nieobecności uczeń samodzielnie uzupełnia materiał w zeszycie i zeszycie ćwiczeń jak najszybciej (w  ciągu 1-2 dni),
     • w przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie zaległości w terminie ustalonym z nauczycielem,
     • podczas dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice mogą zgłosić się do nauczyciela z prośbą o informację na temat realizowanego materiału, aby uczeń mógł pracować w domu.

      

     1. Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
     1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
     2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń .
     3. Prowadzenie rozumowań i wnioskowań.
     4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
     5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.
     6. Matematyczny sposób analizowania tekstów.
     7. Logiczne rozumowanie ,kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań problemowych.
     8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
     9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

      

     1. Obszary aktywności a wymagania na poszczególne oceny:

     Obszary aktywności

     Ocena: celująca

     Uczeń:

     Rozumienie pojęć matematycznych                 i znajomość ich definicji.

     • uogólnia
     •  wykorzystuje uogólnienia i analogie

     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń .

     • operuje twierdzeniami i je dowodzi

     Prowadzenie rozumowań                                   i wnioskowań.

     • potrafi oryginalnie rozwiązać zadanie, także                       o podwyższonym stopniu trudności

     Rozwiązywanie zadań                                           z wykorzystaniem poznanych metod.

      

     • przetwarza dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów
     •  stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych

     Posługiwanie się symboliką i  językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

     • samodzielnie potrafi formułować twierdzenia i  definicje z użyciem symboli matematycznych

     Matematyczny sposób analizowania tekstów.

     • odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów

     Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne                                        i stosowanie poznanej wiedzy                         w rozwiązywaniu zadań problemowych.

     • stosuje umiejętności matematyczne do  rozwiązywania skomplikowanych problemów, także z innych dziedzin

     Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

     • prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób
     •  dobiera formę prezentacji do problemu

     Aktywność na lekcjach, praca                         w grupach i własny wkład pracy ucznia.

     • wspiera członków grupy potrzebujących pomocy

      

     Obszary aktywności

     Ocena: bardzo dobra

     Uczeń:

     Rozumienie pojęć matematycznych                 i znajomość ich definicji.

     • umie klasyfikować pojęcia
     • podaje szczególne przypadki

      

     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń .

      

     • uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach
     •  stosuje uogólnienia i analogie do  formułowanych hipotez

     Prowadzenie rozumowań                                     i wnioskowań.

     • umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania

     Rozwiązywanie zadań                                          z wykorzystaniem poznanych metod.

     • stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i  uogólnienia

     Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

     • samodzielnie potrafi formułować twierdzenia i  definicje

     Matematyczny sposób analizowania tekstów.

     • odczytuje i porównuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów

     Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne                                i stosowanie poznanej wiedzy                              w rozwiązywaniu zadań problemowych.

      

     • stosuje umiejętności matematyczne do  rozwiązywania nietypowych problemów,

     także z innych dziedzin

      

     Prezentowanie wyników swojej pracy                  w różnych formach.

     • prezentuje wyniki swojej pracy we właściwie wybrany przez siebie sposób

     Aktywność na lekcjach, praca                        w grupach i własny wkład pracy ucznia.

     • wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu
     •  dba o jakość pracy
     • przypomina reguły pracy w grupach

      

      

      

     Obszary aktywności

     Ocena: dobra

     Uczeń:

     Rozumienie pojęć matematycznych                 i znajomość ich definicji.

     • potrafi formułować definicje i zapisać je
     • potrafi operować pojęciami i stosować je

     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń .

     • potrafi przeprowadzić proste wnioskowania

     Prowadzenie rozumowań i wnioskowań.

      

     • analizuje treści zadania
     • układa plan rozwiązania
     • samodzielnie rozwiązuje typowe zdania

     Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.

     • stosuje algorytmy w sposób efektywny
     • potrafi sprawdzić wyniki po ich zastosowaniu

     Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

     • tworzy teksty w stylu matematycznym z  użyciem symboli

     Matematyczny sposób analizowania tekstów.

     • odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel

     Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne                               i stosowanie poznanej wiedzy                                w rozwiązywaniu zadań problemowych.

     • stosuje umiejętności matematyczne do  rozwiązywania różnych problemów praktycznych

     Prezentowanie wyników swojej pracy                w różnych formach.

     • prezentuje wyniki swojej pracy na różne sposoby, nie zawsze dobrze dobrane do  problemu

     Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

      

     • zadaje pytania związane z postawionym problemem
     • stara się stworzyć przyjazną atmosferę i  zachęca innych do pracy

      

     Obszary aktywności

     Ocena: dostateczna

     Uczeń:

     Rozumienie pojęć matematycznych                 i znajomość ich definicji.

     • potrafi przeczytać definicje zapisane za  pomocą symboli

     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

      

     • potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach
     • potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość twierdzenia

     Prowadzenie rozumowań                                      i wnioskowań.

     • potrafi naśladować podane rozwiązania                              w analogicznych sytuacjach

     Rozwiązywanie zadań                                          z wykorzystaniem poznanych metod.

     • stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach

     Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

     • tworzy proste teksty w stylu matematycznym

     Matematyczny sposób analizowania tekstów.

     • odczytuje dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel

     Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne                                i stosowanie poznanej wiedzy                           w rozwiązywaniu zadań problemowych.

     • stosuje umiejętności matematyczne do  rozwiązywania typowych problemów praktycznych

     Prezentowanie wyników swojej pracy w  różnych formach.

     • prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity, wybrany przez siebie

     Aktywność na lekcjach, praca                           w grupach i własny wkład pracy ucznia.

     • stara się zrozumieć zadany problem

      

      

     Obszary aktywności

     Ocena: dopuszczająca

     Uczeń:

     Rozumienie pojęć matematycznych                 i znajomość ich definicji.

      

     • intuicyjnie rozumie pojęcia
     • zna ich nazwy
     • potrafi podać przykłady modeli dla tych pojęć

     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

     • intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia
     • zna symbole matematyczne

     Prowadzenie rozumowań                                                 i wnioskowań.

     • potrafi wskazać dane, niewiadome
     • wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych

     Rozwiązywanie zadań                                         z wykorzystaniem poznanych metod.

     • zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, stosuje je z pomocą nauczyciela

     Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.

     • tworzy, z pomocą nauczyciela, proste teksty                       matematyczne

     Matematyczny sposób analizowania tekstów.

     • odczytuje, z pomocą nauczyciela, dane z  prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel

     Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne                          i stosowanie poznanej wiedzy                        w rozwiązywaniu zadań problemowych.

     • stosuje umiejętności matematyczne do  rozwiązywania problemów praktycznych                                 z pomocą nauczyciela

     Prezentowanie wyników swojej pracy w  różnych formach.

     • prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela

     Aktywność na lekcjach, praca                             w grupach i własny wkład pracy ucznia.

      

      

      

     Dodatkowym kryterium dotyczącym każdej oceny jest postawa ucznia, wkład pracy, zaangażowanie i uczynione postępy.

      

     1. Ocenianie ucznia z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:

      

     Kryteria oceniania będą dostosowane do indywidualnych możliwości i oparte będą na  wskazówkach zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     W przypadku takiego ucznia oceniany będzie głównie wkład pracy w realizowane zadania, zaangażowanie w dążeniu do celu, pozytywna motywacja do nauki, wytrwałość, systematyczność, przygotowanie do zajęć i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

      

     1. Komunikacja:

      

     1. Nauczyciel – uczeń:
     • informacji o trudnościach ucznia w nauce,
     • dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
     • daje wskazówki do pracy z uczniem.

      

     1. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
      • Informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach uczniów                     i zaistniałych problemach,
     • informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach ocen,
     • pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
     • motywuje do dalszej pracy.

      

     1. Nauczyciel – rodzice:
     • informuje o wymaganiach i kryteriach ocen,
     • informuje o postępach w nauce,
     • dostarcza Nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

      

      

     1. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w przedmiotowym ocenianiu, będą rozstrzygane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem oraz rozporządzeniami.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii