• JĘZYK NIEMIECKI

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

      

     1. Zdobywane przez uczniów umiejętności i wiadomości w zakresie języków obcych podlegają ocenie pod kątem następujących sprawności językowych:

     - rozumienie ze słuchu,

     - mówienie,

     - czytanie ze zrozumieniem

     - pisanie.

     Wszystkie sprawności są ocenianie w zakresie treści nauczanych zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

      

     1. Ocenianie przedmiotowe w klasach VII-VIII przyjmuje skalę ocen od 1-6. W ocenieniu bieżącym stopień bardzo doby, dobry, dostateczny i dopuszczający mogą być opatrzone znakiem + lub -. Wystawiane zgodnie z uwzględnieniem Podstawy programowej oceny obejmują postępy w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału, umiejętności stosowania wiedzy w praktyce oraz sposobu przekazywania wiadomości.

      

     1. Oceny bieżące wystawiane są na podstawie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, aktywności, projektów, kart pracy, ćwiczeń, prac domowych.

      

     1. Oceny semestralne i końcoworoczne:

      

     Celujący (6) – uczeń posiadł w pełnym wymiarze wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania danej klasy, samodzielnie wykorzystuje wiadomości w  sytuacjach problemowych, rozwija własne uzdolnienia, wyróżnia się szczególną aktywnością i systematycznością, bezbłędnie wykonuje wszystkie zadania. Ze  sprawdzianów otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre.

      

     Bardzo dobry (5) – uczeń opanował prawie cały zakres wiadomości i umiejętności językowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, co pozwala mu na swobodne porozumiewanie się w ich obszarze. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości oraz rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami. Ze sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre.

      

     Dobry (4) – uczeń opanował wiadomości i umiejętności językowe przewidziane w  programie nauczania w danej klasie na poziomie pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie problemów o średnim stopniu trudności. Uczeń bierze aktywny udział w lekcji, jest przygotowany do zajęć i stara się samodzielnie wykonywać zadania. Ze  sprawdzianów otrzymuje oceny dobre i dostateczne.

      

     Dostateczny (3) – uczeń dostatecznie opanował wiadomości i umiejętności językowe określone w programie nauczania dla danej klasy, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów o średnim stopniu trudności. Zdarza się, że zadania rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Sporadycznie aktywnie uczestniczy w zajęciach. Ze  sprawdzianów otrzymuje oceny pozytywne, głównie dostateczne.

      

     Dopuszczający (2) – uczeń ma braki w opanowanych wiadomościach, możliwe jednak do uzupełniania w toku dalszej nauki, opanował podstawowe umiejętności językowe, rozwiązuje typowe i bardzo proste zadania z pomocą nauczyciela, nie wykazuje aktywności na lekcjach. Ze sprawdzianów otrzymuje oceny pozytywne.

      

     Niedostateczny (1) – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w podstawie programowej dla danej klasy, co uniemożliwia kontynuację nauki, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci poprawy ocen. Ze  sprawdzianów otrzymuje  oceny niedostateczne.

      

     Przedmiot oceny

     Sposób oceniania

     Sprawdziany

     • Zakres materiału podany będzie z tygodniowym wyprzedzeniem
     • Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach:
      -  podczas następnej lekcji – w przypadku jednodniowej nieobecności;
      -  do 7 dni po powrocie – w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia;
       - do 14 dni po powrocie w przypadku dłuższych nieobecności
     • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do jej poprawienia (w terminie do dwóch tygodni po teście)
     • Podczas poprawy maksymalnie można otrzymać ocenę bardzo dobrą
     • Nie ma możliwości dodatkowej poprawy sprawdzianów na koniec semestru i roku

     Kartkówki

     • Niezapowiedziane i zapowiedziane
     • Skala ocen:

     100%        - celujący

     99%-97%  - bardzo dobry +

     96%-93% - bardzo dobry

     92%-90% - bardzo dobry -

     89%- 85%  - dobry +

     84%-80%   - dobry

     79%-75%   - dobry -

     74% - 69% - dostateczny +

     68%-62%   - dostateczny

     61%-55%   - dostateczny -

     54% - 50% - dopuszczający +

     49%-41%   - dopuszczający

     40%- 35%  - dopuszczający -

     34% - 0%  -  niedostateczny

     Prace domowe

     • Uczeń uzyskuje + / -  („-„ za brak pracy; „+” za udzielenie więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi przy założeniu, że cała praca domowa była odrobiona)

     Projekty

     • Każdy projekt oceniany jest pod względem trzech kryteriów
     • Oceniana jest zawartość merytoryczna, estetyka pracy  oraz samodzielność (można uzyskać max. 3 plusy)
     • Nieprzyniesienie projektu w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem minusa bez możliwości jego poprawy

     Karty pracy

     • Uczeń dostaje dodatkowe zadania na kartkach, które musi oddać w wyznaczonym terminie
     • Uczeń uzyskuje ocenę (obniżoną za nieterminowe dostarczenie pracy)

     Aktywność

     • Uczeń może uzyskać + / -  , 5 „+” to ocena bdb, 5 „-” to ocena ndst.

     Nieprzygoto-wania

     • Uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania (NP) w semestrze
     • Po  wykorzystaniu 3 NP uczeń uzyskuje minusa za nieprzygotowanie do lekcji (3 minusy = ocena niedostateczna)

     Inne

     • Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
     • Oceny z projektów nie podnoszą oceny semestralnej i rocznej o stopień
     • Certyfikaty nie podnoszą oceny semestralnej i rocznej o stopień

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii