• KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

     Formy prac pisemnych – szczegółowe kryteria oceniania:

     1) DYKTANDA ORTOGRAFICZNE

     Podział błędów według kategorii:

     Błędy I kategorii: u, ó, ż, rz, h, ch, „nie” z różnymi częściami mowy, wielka litera, pisownia łączna i rozłączna.

     Błędy II kategorii: brak znaków diakrytycznych i liter na końcach wyrazów, zamiana liter w  pisowni głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, pisownia samogłosek nosowych oraz –om, -em, -on, -en, przenoszenie wyrazów.  Dwa błędy II kategorii liczone są jak jeden błąd I  kategorii.

     Błędy interpunkcyjne – 3 błędy interpunkcyjne są traktowane jak 1 błąd ortograficzny I  kategorii.

     Ilość i ocena błędów:

     0 - celujący

     1 - bardzo dobry +

     2 - bardzo dobry

     3 - bardzo dobry –

     4 - dobry +

     5 - dobry

     6 - dobry –

     7 - dostateczny +

     8 - dostateczny

     9 - dostateczny –

     10 - dopuszczający +

     11 - dopuszczający

     12 - niedostateczny

     O liczbie oraz o stopniu trudności dyktand w każdej klasie decyduje nauczyciel polonista, biorąc pod uwagę poziom wiedzy i umiejętności klasy oraz poszczególnych uczniów.

     2) ZASADY OCENIANIA DŁUŻSZYCH WYPOWIEDZI PISEMNYCH

     Realizacja tematu wypowiedzi - (0-4):

     - forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu (np. baśń, opowiadanie, rozprawka, list),

     - pełna ( uwzględnienie wszystkich elementów polecenia )

     /niepełna (nieuwzględniony jeden element polecenia, ale inny niż forma)

     - wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu,

     - jeśli forma wypowiedzi jest inna niż w poleceniu, przyznajemy 0 pkt. za całą pracę;

      

     Elementy twórcze/ retoryczne (0-4):

     - konsekwentnie prowadzona narracja,

     - logiczne ułożenie wydarzeń,

     - urozmaicona fabuła,

     - wykorzystanie: opisu miejsca, postaci, czas i miejsce akcji, dialog, monolog, retrospekcja, zwrot akcji/ argumenty z przykładami ( zgodnie z formą wypowiedzi),

     - wykorzystanie wskazanej w poleceniu lektury (pobieżnie/ciekawie/twórczo);

      

     Kompozycja tekstu (0-3):

     - kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list- zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny,

     - wypowiedź jest spójna, czyli występują powiązania wewnątrz zdań oraz między zdaniami i  akapitami tekstu,

     - wypowiedź jest logiczna ( zbiór uporządkowanych myśli),

     - wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość;

      

     Funkcjonalność stylu wypowiedzi (0-2):

     - styl dostosowany do treści i formy wypowiedzi,

     - styl jednolity;

      

     Poprawność językowa i dobór słownictwa (0-3):

     Przy zastosowaniu bogatej leksyki i środków stylistycznych, różnorodnej składni:

     0 – 2 błędy- 3

     3-4 błędy - 2

     5-7 błędów - 1

     8 i więcej błędów  - 0

     Poprawność ortograficzna (0 - 2):

     0-1 błędy - 2

     3 błędy -1

     4 i więcej - 0

     Poprawność interpunkcyjna (0-1):

     0-4 błędy - 1

     5 błędów i więcej - 0

     Estetyka zapisu (0-1)

     SUMA: 20 PUNKTÓW

     OGÓLNE ZASADY

     1. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, zobowiązany jest on do jak najszybszego uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń.  
     2. Jeżeli nieobecność ucznia trwa tydzień i dłużej, wówczas uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu na uzupełnienie brakujących tematów lekcji. W wyznaczonym terminie uczeń przedstawia do sprawdzenia uzupełniony zeszyt i zeszyt ćwiczeń.
     3. Do oceny semestralnej będzie brana pod uwagę postawa ucznia, czyli obowiązkowość, odrabianie prac domowych, staranne prowadzenie zeszytu.
     4. Brak pracy domowej można zgłosić trzy razy w semestrze:                                                                 a) prace domowe odrabiamy systematycznie,

     b) jeżeli uczeń, który nie odrobił pracy domowej, nie zgłosi przed lekcją braku pracy domowej, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną;

     1. Wiedza będzie sprawdzana za pomocą: sprawdzianów, testów: ze znajomości lektur,                 z nauki o języku, z czytania ze zrozumieniem, z ortografii, dyktand, kartkówek oraz podczas ustnych wypowiedzi ucznia na lekcji.
     2. Ocenianiu podlegają również: praca na lekcji, zadania domowe (dłuższe wypowiedzi              i przygotowane wypowiedzi ustne), czytanie i wygłaszanie tekstów z pamięci.
     3. Aktywność na lekcji będzie oceniana plusami. Uczeń, który uzbiera sześć  plusów, otrzyma ocenę celującą.
     4. Zapowiedziane sprawdziany, testy poprzedzone będą lekcją powtórzeniową.
     5. Kartkówki nie będą zapowiadane, będą obejmowały materiał z 2 – 3 ostatnich lekcji.
     6. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny cząstkowej w formie  sprawdzianu pisemnego, testu lub innej formy odpowiedniej do możliwości dziecka i charakteru sprawdzanych umiejętności, w terminie ustalonym na zasadzie umowy ucznia z nauczycielem                         (2 tygodnie w przypadku sprawdzianów pisemnych).
     7. Bezpośrednio nie podlegają poprawie sprawdziany czytania ze zrozumieniem i prace literackie (wypracowania).
     8. Uczeń, jeżeli otrzymuje sprawdzian, test, dyktando do domu, jest zobowiązany do dokonania poprawy (w zeszycie) i zwrócenia go w wyznaczonym terminie nauczycielowi. Zapoznanie z wynikiem pracy rodzic ucznia potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku niewywiązywania się z tych ustaleń, sprawdziany, testy, dyktanda będą udostępniane rodzicom w czasie zebrań.
     9. Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda i testy są obowiązkowe. Jeśli uczeń był nieobecny w  trakcie ich przeprowadzania, zalicza je w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo uznać pracę klasową za niezaliczoną i ocenić ją na stopień niedostateczny.
     10. Obowiązkowe jest także zaliczenie wszelkich zadawanych form wypowiedzi pisemnej. W  przypadku, gdy uczeń jest nieobecny w trakcie zbierania prac, jest zobowiązany dostarczyć nauczycielowi wymaganą pracę w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.
     11. Rozmowy w czasie lekcji kończą się upomnieniem. Po trzech upomnieniach w ciągu lekcji, nauczyciel zadaje dodatkową pracę domową.
     12. Uczeń może samodzielnie zgłosić się do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji, jeśli chce zdobyć dodatkową ocenę.

     ZASADY DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO

     1. Nie wymaga się, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywanie wybranych fragmentów dłuższych tekstów do opracowania w domu i sprawdzanie na nich techniki czytania.

     2. Daje się więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w razie potrzeby pomaganie przy ich odczytaniu.

     3. Przygotowywanie sprawdzianów i kartkówek w formie testów (w miarę możliwości).

     4. Podawanie uczniom jasnych kryteriów oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itp.).

     5. Nieangażowanie do konkursów czytania (chyba że wola ucznia jest inna).

     6. Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z  tekstem, dawanie czasu, instruowanie lub zalecanie przeczytania tekstu wcześniej w domu.

     7. W czasie sprawdzania prac pisemnych nie ocenia się estetyki pisma, ustalenie sposobu poprawy błędów, liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej (klasy VII  i  VIII – wg kryteriów egzaminacyjnych).

     8. Stosowanie podczas dyktand tekstów z lukami lub pisania z pamięci.

     9. Nieomawianie błędów ucznia przy całej klasie.

     10. Nie ocenia się błędów ortograficznych i graficznych w pracach pisanych w klasie; prace powstające w domu powinny być każdorazowo sprawdzane z użyciem słownika ortograficznego i oddawane do oceny bezbłędne.

     11. Zobowiązuje się ucznia do znajomości zasad ortograficznych i systematycznej poprawy popełnianych błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

     12. Daje się uczniowi więcej czasu na prace pisemne.

     13. W przypadku trudności z odczytaniem pracy pisanej na zajęciach lekcyjnych odpytuje się ucznia ustnie.

     14. Pozwala się na wykonywanie prac pisemnych na komputerze.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii