• MUZYKA

    • KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI

     Ocenianie jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia. Ocena osiągnięć uczniów jest bardzo ważna, gdyż daje zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi informację o wynikach ich pracy. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach programowych z przedmiotu, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przedmiotowy system oceniania zaleca się wkleić do każdego zeszytu ucznia na pierwszych zajęciach roku szkolnego.

     I. Kryteria oceniania z przedmiotu muzyka w klasach IV-VII:

     1. Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek w grupie i solo, grę na flecie i / lub dzwonkach, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz zeszyt ćwiczeń. Dodatkową ocenę może uzyskać, gdy aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych (chodzi na koncerty, należy do chóru, zespołu muzycznego, wykonuje zadania dodatkowe,  itp.).

     2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada:  zeszyt ćwiczeń, flet lub dzwonki, odrobioną pracę domową, zna treści z zakresu ostatniej lekcji.

     3. W każdym semestrze uczeń może przed lekcją zgłosić dwa nieprzygotowania. Każde następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

      4. Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń ma czas nie dłuższy niż dwa tygodnie.

     5. Wymagania stawiane uczniom (podstawowe i ponadpodstawowe) wynikają bezpośrednio z  realizacji materiału .

     II.  Ocenianie poziomu opanowania treści programowych:

     Ocena:

     Celująca -  uczeń wybijający się wiedzą, aktywnie uczestniczący w wydarzeniach muzycznych (koncertujący, meloman, uczestnik chóru, zespołu muzycznego, wykonujący zadania dodatkowe itp.).

     Bardzo dobra - uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy i ponadpodstawowy

     Dobra -  uczeń, który w niepełnym wymiarze   opanuje materiał podstawowy i  ponadpodstawowy

     Dostateczna - uczeń spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie

     Dopuszczająca - uczeń spełniający wymagania podstawowe w niepełnym zakresie

     Niedostateczna - uczeń, który nie podejmie żadnej działalności i ma wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu.

     W codziennej praktyce przy ustalaniu oceny z przedmiotu muzyka należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Każdy może się rozwijać – w zakresie swoich indywidualnych możliwości, dzięki pracy i zaangażowaniu. Przezwyciężanie trudności i aktywna postawa na  lekcjach powinny stanowić podstawę do oceny uczniów. Przedmiot muzyka zawiera w  sobie bogactwo form aktywności – śpiew, grę na różnych instrumentach, ruch z muzyką, formy twórczości, słuchanie utworów oraz wzbogacanie wiedzy z zakresu kultury muzycznej. Ta różnorodność pozwala na osiągnięcie sukcesu każdemu z uczniów, niezależnie od  uzdolnień.

      

                    I. Ogólne kryteria i zasady oceniania:

      

     1. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych WO.
     2. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu muzyka.
     3. Każdy uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko dwa razy  w semestrze.  Uczeń zgłasza nieprzygotowanie niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji.   Za nieprzygotowanie  uczeń otrzymuje minus. Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną ( trzy minusy = ocena niedostateczna). Nieprzygotowanie to: brak zeszytu lub brak fletu, lub nieprzygotowanie z teorii muzyki.
     4. Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu na każdej lekcji muzyki, brak zeszytu to nieprzygotowanie.
     5. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po dłuższej  nieobecności usprawiedliwionej  w szkole; Uczeń ma 14 dni na uzupełnienie zeszytu i  zaliczenie zaległych utworów.
     6. Uczeń posiadający  orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może liczyć na szczególną pomoc oraz dostosowanie stanowiska pracy   do jego możliwości.
     7. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej, przy czym:

     - liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego semestru to 1 lub 2 prace w semestrze,

     - temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem,

     - ocena pracy dodatkowej to celujący lub bardzo dobry.

     1. Uczniowie informowani są  o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na pierwszych zajęciach lekcyjnych, natomiast  zainteresowani rodzice na indywidualnych spotkaniach.

      

     II. Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia - obszary aktywności:

     Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz „+” i „-’’.

     1. Umiejętność gry wskazanych  utworów na flecie i dzwonkach chromatycznych.
     2. Umiejętność zaśpiewania wskazanych piosenek solo lub  w duecie.
     3. Zapowiedziane lub niezapowiedziane pisemne prace kontrolne (czas trwania 10-15 minut) z teorii muzyki: kartkówki, krzyżówki, testy  z 1-3 ostatnich lekcji.
     4. Przygotowanie  do  lekcji , znajomość tekstu piosenek,  nut, przyniesienie instrumentu,   według  ustaleń  nauczyciela.
     5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem systematyczności i estetyki.
     6. Za aktywność podczas lekcji  uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy to  ocena bardzo dobry.
     7. Za brak zaangażowania w pracę na lekcji uczeń może otrzymać minus. Trzeci minus oznacza ocenę niedostateczną.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii