• JĘZYK FRANCUSKI

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

     Ocenę można otrzymać za:

     1. Odpowiedzi ustne – przynajmniej jedna w semestrze:

     - czytanie dialogu

     - budowanie własnej wypowiedzi na kanwie dialogu lub poznanego słownictwa

     1. Kartkówki: 

     - 10 min

     - z materiału dotyczącego 1-3 ostatnich lekcji

     1. Sprawdziany/testy - zapowiadane najpóźniej na tydzień przed, poprzedzone powtórzeniem materiału
     2. Staranne prowadzenie zeszytu ćwiczeń i odrabianie prac domowych:

     - zeszyty ćwiczeń sprawdzane będą przynajmniej 1-2 razy w semestrze

     1. Aktywność:

     -   uczeń jest oceniany dwa razy w semestrze za pracę na lekcji

     1. Zadania nadobowiązkowe:

     - uczeń jest również oceniany za: udział w konkursach, przedstawieniach, przygotowanie projektu uzgodnionego wcześniej z nauczycielem

      

             Sposoby oceniania:

     - uczniowie oceniani są obiektywnie i systematycznie

     - oceny są w różnych formach: stopnie, pochwały, „plusy”, „minusy”

     - prace klasowe oceniane są według ustalonej skali punktowej;

      

     Informacja o ocenie podawana jest uczniom wraz z jej wystawieniem, rodzicom przez ucznia, w dzienniku elektronicznym Librus oraz na zebraniach i w czasie dni otwartych.

     Na prośbę ucznia lub rodzica ocena zostanie umotywowana, wątpliwości wyjaśnione.

     Nieobecność na zajęciach nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji.

     Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu; w razie długiej choroby ucznia w uzgodnionym z  nauczycielem terminie; ocenę poprawiamy tylko raz.

     Poprawa innych ocen  niż niedostateczna będzie możliwa tylko po uzgodnieniu z  nauczycielem; wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do dziennika.

     Uczniowie nieobecni na sprawdzianie są zobowiązani do napisania tego sprawdzianu w  ciągu dwóch tygodni po ich pojawieniu się w szkole.

     Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 14 dni od napisania pracy. Sprawdziany są do wglądu rodziców (opiekunów) u nauczyciela w czasie konsultacji lub wywiadówek.

     Kartkówek nie poprawiamy.

      

      

     Aktywność na lekcji:

      

     Plus (+) uczeń może otrzymać za częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, aktywność w pracy zespołu na lekcji, krótkie prace domowe, używanie jedynie języka francuskiego na lekcji.

     Minus (-) uczeń może otrzymać za brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub środków dydaktycznych potrzebnych na lekcji, a wskazanych przez nauczyciela, brak zaangażowania w pracy na lekcji, nieudzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu pracy domowej, brak fotokopii rozdanych przez nauczyciela, a potrzebnych do przeprowadzenia zajęć, nadmierne używanie języka polskiego podczas lekcji.

     Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco: +++ (bdb); --- (ndst).

     Uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania w semestrze;  nieprzygotowanie nie jest uwzględniane, gdy kartkówka zastała zapowiedziana wcześniej oraz gdy  danego dnia ma miejsce sprawdzian; nieprzygotowania będą wpisywane do e-dziennika; po wykorzystaniu 3 nieprzygotowań uczeń uzyskuje minusa (-); 3 minusy  = ocena niedostateczna.

     Ocena semestralna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Decydujący wpływ na ocenę semestralną/roczną ucznia mają oceny z pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych; ocenie podlegają również: praca na lekcji, zadania domowe, postawa ucznia (obowiązkowość, sumienność), praca dodatkowa (projekt, konkurs  itp.).

     Uczeń może otrzymać na koniec semestru ocenę celującą, jeśli za sprawdziany pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne otrzymywał regularnie oceny celujące i bardzo dobre, wykazywał się wiedzą przedmiotową z zakresu wymagań wykraczających (ponadpodstawowych) oraz wywiązywał się wzorowo i sumiennie  z powierzonych mu zadań w ciągu całego roku szkolnego.

     Dostosowanie wymagań edukacyjnych  dla uczniów z opiniami i orzeczeniami

     – język obcy: język angielski i język francuski

     Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie:

     · opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej,

     · orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/nauczania indywidualnego.

     Zasada ta dotyczy również pracy z uczniem nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w opracowanym dla niego planie działań wspierających.

      

     Dostosowanie wymagań edukacyjnych  dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysgrafia, dysortografia, dysleksja) – zasady ogólne:

      

     -  unikanie odpytywania z głośnego czytania przy całej klasie (głównie dzieci młodsze)

     - kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów

     - ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie liczby zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy

     - ograniczanie tekstów do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku; ewentualnie przygotowanie dla dziecka gotowej notatki do wklejenia

     - przygotowywanie pisemnych sprawdzianów w formie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami

     - wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych

     - unikanie wyrywania do odpowiedzi

     - umożliwienie przypomnienia wiadomości, koncentracji, opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź

     - złagodzenie kryteriów wymagań z języków obcych

     Podczas oceny prac pisemnych: nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniać ją opisowo; odwołując się do znajomości zasad ortograficznych oceniać odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie uwzględniając tej drugiej oceny w ostatecznej klasyfikacji; podczas prac pisemnych pozwolić na korzystanie ze słowników ortograficznych.

     Dysgrafia - wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze. Nie należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną.

      

     Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z opiniami i orzeczeniami

     JĘZYK ANGIELSKI  I JĘZYK FRANCUSKI

     OCENA  I WYMAGANIA

      

     Niedostateczna

     Uczeń nie opanował minimum wiadomości z języka obcego. Niechętnie uczestniczy w  lekcjach, nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela, nie posiada zeszytu ani podręcznika, nie odrabia zadań domowych.

     Dopuszczająca

     Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do języka obcego, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Opanował przynajmniej kilka kluczowych słów z danej lekcji, nie potrafi ich właściwie napisać, ale ich wymowa przynajmniej trochę przypomina wymowę danego słowa w języku obcym. Potrafi dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników. Potrafi wykonywać ćwiczenia gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach zdań. Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela. Popełnia błędy zarówno gramatyczne jak i leksykalne. Słabo czyta, ale stara się odczytywać tekst, w razie dużych problemów z  czytaniem, stara się powtarzać czytane przez nauczyciela słowa i części zdania.

     Dostateczna

     Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do języka obcego, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować przynajmniej 7 słów z danej lekcji, potrafi je w miarę poprawnie wymówić, choć może popełniać błędy w pisowni. Potrafi podać polskie odpowiedniki tych słów, dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników. Potrafi wykonywać zadania gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach, potrafi ogólnie scharakteryzować dany czas gramatyczny (operator, końcówka, zastosowanie, kilka charakterystycznych słów). Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela, ale również samodzielnie, a nauczyciel tylko monitoruje jego postępy. Popełnia liczne błędy zarówno gramatyczne jak i leksykalne. Potrafi przeczytać tekst, choć z licznymi błędami. Potrafi częściowo zrozumieć czytany tekst i wydobyć chociaż kilka kluczowych informacji.

     Dobra

     Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka obcego, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą część słownictwa z danej lekcji i polskie odpowiedniki słów angielskich/francuskich, choć może popełniać nieliczne błędy w  pisowni. Zna zasady zastosowania danego czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć zdania w danym czasie, choć mogą być one z nielicznymi błędami. Rozumie sens prostych tekstów i potrafi wydobyć z nich kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi samodzielnie tworzyć proste teksty. Potrafi ładnie czytać, choć może popełniać nieliczne błędy.

     Bardzo dobra

     Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka obcego, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą część słownictwa z danej lekcji i polskie odpowiedniki słów obcych. Uczeń ładnie czyta, popełnia tylko nieliczne błędy w  wymowie. Zna zasady zastosowania danego czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć zdania w danym czasie. Rozumie sens tekstów (prostych i złożonych) i potrafi wydobyć z nich kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi napisać i zorganizować tekst, choć

     mogą występować w nim błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.

     Potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii