• JĘZYK ANGIELSKI

    •  

     KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     Przedmiot oceny

     Sposób oceniania

     Sprawdziany

     • Zakres materiału podany będzie z tygodniowym wyprzedzeniem.
     • Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach: podczas następnej lekcji (w przypadku jednodniowej nieobecności), do  7 dni po powrocie (w przypadku nieobecności nie przekraczającej 1 tygodnia), do 14 dni po powrocie w  przypadku dłuższych nieobecności.
     • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do jej poprawienia w terminie do 2 tygodni po teście.
     • Podczas poprawy można otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
     • Nie ma możliwości dodatkowej poprawy sprawdzianów na  koniec semestru i roku.

      

     Kartkówki

     • Mogą być kartkówki niezapowiedziane z 2 ostatnich lekcji lub zapowiedziane.
     • Uczeń uzyskuje +/- („+” za udzielenie ponad 50% prawidłowych odpowiedzi) z kartkówek niezapowiedzianych lub ocenę z zapowiedzianej kartkówki.

     Prace domowe

     • Uczeń uzyskuje +/- (  „-” za brak pracy, „+” za udzielenie więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi, przy założeniu, że cała praca domowa była odrobiona.

     Projekty

     • Każdy projekt oceniany jest pod względem 3 kryteriów: zawartość merytoryczna, estetyka pracy, samodzielność (można uzyskać max.3 plusy lub ocenę).
     • Nieprzyniesienie projektu w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

     Karty pracy

     • Uczeń dostaje dodatkowe zadania na kartach, które musi oddać w wyznaczonym terminie.
     • Uczeń uzyskuje ocenę (obniżoną za nieterminowe dostarczenie pracy).

     Aktywność

     • Uczeń może uzyskać jednego + lub – za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

     Nieprzygotowania

     • Uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania (np.) w semestrze.
     • Po wykorzystaniu 3 np. uczeń uzyskuje minusa za nieprzygotowanie do lekcji (3 minusy =  ocena niedostateczna).

     Inne

     • Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
     • Oceny z projektów nie podnoszą oceny semestralnej i rocznej o stopień wzwyż.
     • Certyfikaty nie podnoszą oceny semestralnej i rocznej o stopień wzwyż.
     • Uczestnictwo w konkursach nie skutkuje otrzymaniem oceny pozytywnej, ale dopiero zajęcie miejsca laureata bądź otrzymanie wyróżnienia.

     Plusy/ minusy

     • 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą,
     • 3 plusy daje ocenę niedostateczną.

      

     Na ocenę roczną uczeń pracuje przez CAŁY ROK.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii