• ROZDZIAŁ IV

    •  

     ORGANIZACJA SZKOŁY

      

     § 18

            

     Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddziały od I do VIII oraz oddział  przedszkolny.

     1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
     1. przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów,
     2. liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 25,
     3. nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli liczba uczniów  jest mniejsza od 16.
     1. Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziału na grupy w zależności od posiadanych  

           środków finansowych, możliwości kadrowych i lokalowych zgodnie z obowiązującymi   

           przepisami.

     1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęciach

      komputerowych w  oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w tym  laboratoryjnych,      

     w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

     1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30

           uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie  3 można 

           dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

     1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących        

           od 12 do 26 uczniów.

     1. W określonych sytuacjach można tworzyć grupy uczniów z klas równoległych.

      

     § 18a

      

     Oddziały przedszkolne

      

     1. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.

     2. Oddział przedszkolny może liczyć do 25 wychowanków.

     3. Opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym sprawuje dwóch nauczycieli, z tym, że zajęcia         z języka angielskiego i religii  można powierzyć innemu nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje i umiejętności.

     4. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu.

     5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

     6. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.

     7. Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.

     8. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu prowadzącego. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły.

     9. Zajęcia dodatkowe organizowane są przed lub po realizacji podstawy programowej.

     10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,  nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać czasu określonego w ust. 6.

      

      

      

     § 19

      

     1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  

           określa arkusz organizacji szkoły.

     2.   Arkusz opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia  każdego roku - uwzględniając   

           szkolny plan nauczania obowiązujący w następnym roku szkolnym.

     3.   Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

     4.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników  

          szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć   edukacyjnych   

          finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący   szkołę.

              

      

     § 20

      

      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

     1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
     2. zajęcia lekcyjne fakultatywne,
     3. zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności

           w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z deficytami 

           rozwojowymi,

     1. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

      

      

     § 21

      

     1. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

     1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
     2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te      zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
     3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny     

                 lekcyjnej (od 30 do 60 minut zajęć) z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu pracy.

     1. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym (np.

                  w muzeach, teatrach), w formie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów do „zielonej    

                  szkoły” itp.

     1. Zajęcia, o których mowa w punkcie „d” są organizowane w miarę posiadanych środków,   

                 w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

      

     2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniające ich potrzeby rozwojowe organizowane są

         w miarę możliwości i posiadanych środków, zgodnie z arkuszem organizacji szkoły w sposób  

         zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

      

      

      

      

      

     § 22

      

     Szkoła zapewnia w miarę swoich możliwości oraz we współpracy z Radą Rodziców, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritasem oraz innymi organizacjami i instytucjami pomoc materialną dla uczniów.

     1. O przyznaniu pomocy ze środków budżetu gminy decyduje Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
     2. Komisję powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
     3. Komisja działa w oparciu o odrębne przepisy.
     4. Pomoc materialną może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji losowej bądź materialnej.
     5. Do wniosku z dokładnym uzasadnieniem należy dołączyć zaświadczenie  o dochodach  członków rodziny.
     6. Formy pomocy:
     1. bezpłatne lub dofinansowane posiłki w stołówce szkolnej,
     2. dofinansowanie do wyjazdów (wycieczka, „zielona szkoła”),
     3. zakup odzieży,
     4. zakup podręczników,
     5. stypendium.

      

     § 23

      

     Szkoła w miarę możliwości kadrowych i posiadanych środków udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

     1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się.
     2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być organizowana

           w formie:

     1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
     2. zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),
     3. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów lub rodziców,
     4. porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     5. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
     6. zajęć rozwijających umiejętności ucznia.

      

     1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających

     z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego: zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie takich zajęć.

     1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów, z zaburzeniami

     i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii       pedagogicznej.

     1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii oraz logopedii szkolnej.
     2. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
     3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania           i uzdolnienia.
     4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

     1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

     2) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

      a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

      b) szczególnych uzdolnień;

     9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zasadach opisanych w odpowiednich przepisach prawa.

     10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie      i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

     1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

                         i specjalistycznych,  liczbę uczestników  oraz zasady kwalifikacji uczniów na te           

                         zajęcia regulują odrębne  przepisy.

      

      § 23 a

      

     1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana wychowankom i uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających                     w szczególności z:

     a. niepełnosprawności;

     b. niedostosowania społecznego;

     c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     d. szczególnych uzdolnień;

     e. specyficznych trudności w uczeniu się;

     f. zaburzeń komunikacji językowej;

     g. choroby przewlekłej;

     h. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

     i. niepowodzeń edukacyjnych;

     j. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

     sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

     k. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana

     mi środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

     2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom

     polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych         i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania

     efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.

     3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi

     przepisami prawa z inicjatywy:

     a. ucznia;

     b. rodziców ucznia;

     c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

     d. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z

     uczniem;

     e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

     f. poradni;

     g. asystenta edukacji romskiej;

     h. pomocy nauczyciela;

     i.  pracownika socjalnego;

     j.  asystenta rodziny;

     k. kuratora sądowego.

      

      

      

      

     § 24

      

                 Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

                 instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

      

     1. Dzieci z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania, wobec których

                       stosowane przez nauczyciela różne formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych

                       wyników są kierowane na wniosek rodziców do poradni  psychologiczno-

                       pedagogicznej celem uzyskania diagnozy oraz  określenia odpowiednich form terapii, 

                       kształcenia  i opieki.

     1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły; a  współpracę szkoły  
     •       z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 
     •       świadczącymi pomoc i poradnictwo koordynuje pedagog szkolny.
     1.    Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności:
     1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
     2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
     3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających
      z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
     5. działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

        4. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

     1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
     2.   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
      w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
     3.   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     4.   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej                 w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
     5.   wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
     1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych
      i w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
     2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych i w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w oddziałach przedszkolnych i w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
     3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

     a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

     b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

     c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym; ( udział w zajęciach regulują wewnętrzne przepisy)

     d) porad i konsultacji.

     1. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
      w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

     a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

     b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

     c) porad i konsultacji.

     1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych          i specjalistycznych  trwa 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjnych 60 minut.
     2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach,
      o których mowa w pkt. 7 podpunkt a - d i pkt. 8 podpunkt a – c, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
     3. Ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia.
     4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
      w oddziałach przedszkolnych i w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w pkt. 7 podpunkt a - d i pkt. 8 podpunkt a – c, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania
       i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
     5. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w pkt.11, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

      

      

     § 25

      

     1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,                     

         wychowania i profilaktyki poprzez:

     1. ogólne zebrania,
     2. zebrania klasowe,
     3. spotkania indywidualne (dni otwarte),
     4. indywidualne konsultacje.

     2. Terminy zebrań oraz spotkań ustalane są na pierwszej radzie pedagogicznej w nowym 

        roku szkolnym. Nauczyciel może  w  razie potrzeby wyznaczyć termin indywidualnych    

        konsultacji.

     3. Zasady i formy współpracy z rodzicami.

      

     W szkole określono zasady i formy współpracy z rodzicami:

      

     a. Formy współpracy z rodzicami

     • dni otwarte, spotkania indywidualne po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu
     • zapraszanie rodziców i ich udział w uroczystościach szkolnych, imprezach zabawach
     • opieka sprawowana przez rodziców w czasie imprez (np. dyskoteki)
     • spotkania dla rodziców ze specjalistami (warsztaty umiejętności wychowawczych)
     • tablice informacyjne dla rodziców
     • tworzenie przyjaznego klimatu podczas zebrań
     • angażowanie rodzica („specjalisty”) do spotkań szkoleniowych dla rodziców
     • pozyskiwanie środków przez rodziców na rzecz szkoły i klasy
     • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami rodziców
     • udział rodziców w wycieczkach, uroczystościach szkolnych, festynach w celu zapewnienia uczniom opieki – wspomaganie opiekuńczej funkcji nauczyciela
     • inne formy zaakceptowane zarówno przez szkołę jak i  rodziców.

      

     b. Zadania organów szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

     Zadania dyrektora szkoły:

     • Ustalenie terminarza spotkań z rodzicami
     • Zorganizowanie i przeprowadzenie wyboru Rady Rodziców
     • Ustalenie form kontaktu z Radą Rodziców
     • Zasięganie opinii rodziców na temat pracy nauczycieli
     • Koordynacja wszystkich działań związanych ze współpracą rodziców ze szkołą
     • Włączanie rodziców do planowania pracy szkoły
     • Dostrzeganie i nagradzanie wysiłków rodziców
     • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
     • Badanie potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie pracy szkoły

      

     Zadania wychowawcy klasy w zakresie współpracy z rodzicami:

     • Omówienie zasad współpracy z rodzicami na początku każdego roku szkolnego
     • Diagnoza środowiska ucznia
     • Wspieranie uczniów i ich rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej; nawiązywanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
     • Przedstawianie opracowanego planu wychowawczego klasy
     • Informowanie o zasadach Wewnątrzszkolnego  Oceniania
     • Organizowanie spotkań, tworzenie przyjaznego klimatu podczas tych spotkań
     • Zaangażowanie, motywowanie rodziców do współpracy
     • Indywidualny kontakt z rodzicem

      

     Zadania nauczyciela w zakresie współpracy z rodzicami:

     • Ustalenie zasad współpracy z rodzicami (terminy spotkań, formy kontaktów)
     • Informowanie rodziców o kryteriach oceniania z przedmiotu
     • Wspieranie rodziców poprzez umożliwienie kontaktów ze specjalistami
     • Wspieranie rodziców uczniów zdolnych oraz uczniów z trudnościami w nauce
     • Współpraca z rodzicami w zakresie monitorowania osiągnięć ucznia
     • Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni pedagogicznych
     • Bieżące informowanie wychowawcy klasy o zachowaniu i postępach ucznia

                                                                                                                                            

     Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

     • Udzielanie rodzicom informacji o różnych formach pomocy
     • Udzielanie porad indywidualnych
     • Rozpoznawanie wspólnie z nauczycielami przyczyn niepowodzeń szkolnych
     • Prowadzenie prelekcji dla rodziców
     • Prowadzenie tablicy informacyjnej
     • Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie potrzeb socjalnych

      

     c. Organizacja indywidualnego spotkania z rodzicami:

     • Ustalenie pory i miejsca spotkania
     • Stworzenie pozytywnego klimatu rozmowy (wzajemnego zaufania), przekazanie pozytywnych informacji o uczniu
     • Przedstawienie problemu
     • Wypowiedzenie się rodzica o problemie
     • Poszukiwanie rozwiązania problemu
     • Ustalenie działań zmierzających do zlikwidowania problemu
     • Sporządzenie notatki o spotkaniu według ustalonego wzoru, określenie  i spisanie wspólnych ustaleń.

      

      

     § 26

      

     1.  Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy  rodziców lub trudne warunki  domowe muszą  

          dłużej przebywać w szkole prowadzi się świetlicę szkolną.

     1. działa ona w oparciu o opracowany przez nią regulamin,
     2. regulamin i jego zmiany zatwierdza rada pedagogiczna.  

     2.  Świetlica otacza opieką dzieci z klas I-VIII:

     1. w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych; liczba uczniów

     w grupie nie powinna przekraczać 25, 

     1. zajęcia odbywają się zgodnie z planem pracy świetlicy, opracowywanym przez wychowawców, skorelowanym z programem wychowawczo – profilaktycznym             i kalendarzem imprez szkolnych.

     3.  Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają dziecko na zajęcia świetlicowe na podstawie karty

          zapisu.

     4. W ramach zajęć świetlicowych organizuje się:

     1. pomoc w odrabianiu lekcji,
     2. zajęcia tematyczne (edukacyjne, plastyczne, umuzykalniające, czytelnicze i sportowe),
     3. zajęcia rekreacyjne.

     5. Dyrektor szkoły w miarę potrzeb i  posiadanych środków oraz na zasadach określonych

         odrębnymi  przepisami powołuje kierownika świetlicy.

     6. Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy świetlicy oraz prawidłową organizację

         pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.

     7. Do zadań kierownika świetlicy należy w szczególności:

     1. planowanie, organizowanie i  kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą oraz dydaktyczną świetlicy, a także koordynowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej,
     2. sprawowanie nadzoru nad wychowawcami świetlicy, gospodarką materiałowo-finansową oraz dokumentacją świetlicy,
     3. opracowywanie ramowego planu zajęć i tygodniowego rozkładu zajęć oraz planu dnia – zgodnie z ustaloną liczbą godzin,
     4. organizowanie kontaktów z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy,
     5. tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zajęć świetlicowych (przygotowanie pomieszczeń, zaopatrzenie w sprzęt, materiały i pomoc oraz zapewniających bezpieczeństwo wychowankom,
     6. inspirowanie wychowawców świetlicy do samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
     7. prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie zgodnie z ustaloną liczbą godzin.

      

      

     8. Środki konieczne do prowadzenia świetlicy pochodzą z budżetu szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców. Fundusz świetlicowy  przeznacza się na uzupełnienie i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń świetlicowych oraz podejmowanych działań w ramach funkcjonowania świetlicy.

      

     § 27

      

     Dla realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci
     i młodzieży oraz twórczej pracy i wspierania doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, a także  popularyzowania czytelnictwa oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców szkoła prowadzi bibliotekę.

      

     1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, składa się z pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i opracowywania zbiorów. Na jej bazę źródłową składają się zbiory książkowe i nieksiążkowe, programy komputerowe oraz środki i urządzenia techniczne.

      

     2. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory kierując się potrzebami i zainteresowaniami nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej, możliwościami finansowymi, możliwością dostępu czytelników do innych bibliotek i innymi czynnikami środowiskowymi, lokalnymi, regionalnymi.

        1) Rodzaje zbiorów:

     1. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
     2. programy nauczania i podręczniki szkolne,
     3. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
     4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
     5. czasopisma dla dzieci i młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

            naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

     1. gazety,
     2. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
     3. dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,

     i)     materiały regionalne oraz  związane z historią i tradycją szkoły i inne.

        2) W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania i udostępniania zbiorów:

     1. księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
     2. księgozbiór podręczny w czytelni,
     3. zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.
     4. prasa i księgozbiór podręczny są udostępniane w czytelni oraz do pracowni na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

      

     3. Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia komputerowe, audiowizualne, reprograficzne i telekomunikacyjne, które umożliwiają:

     1. bezpieczne i funkcjonalne: gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów,
     2. organizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego,
     3. zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy użytkownikom oraz pracownikom.

      

     4.  Finansowanie wydatków:

     1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,

            w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów,  sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,

     1. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców, innych ofiarodawców lub z innych źródeł.

      

     5. Organizacja pracy biblioteki szkolnej:

          1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły lub wyznaczony przez

          niego wicedyrektor, który:

     1. zapewnia właściwe  pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
     2. zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych lub standardów, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
     3. w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką,
     4. przydziela na rok kalendarzowy środki finansowe umożliwiające w sposób racjonalny i  planowy prowadzenie działalności biblioteki;
      inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką szkolną
      w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole;
      w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
      zarządza  inwentaryzację zbiorów biblioteki metodą skontrum (w systemie MOL);
     5. odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika;
     6. zatwierdza plan pracy biblioteki oraz zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki,
     7. inspiruje i ocenia pracę nauczyciel bibliotekarzy.

      

      

      2. Pracownicy biblioteki:

     1. w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
     2. pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów, z wyjątkiem szkody powstałej w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka (Rozdział V Kodeksu Pracy, art. 117§ 2).
     3. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz,
     4. zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich

            obowiązków oraz w planie pracy biblioteki.

     1. doskonalą warsztat pracy, podnoszą swoje kwalifikacje
     2. dbają o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.
     3. zmieniają i dostosowują funkcje i zadania biblioteki do oczekiwań klientów.

      

     3.  Nauczyciele i wychowawcy:

     1. współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb
             i zainteresowań czytelniczych uczniów,
     2. współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
     3. znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,
     4. zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji

            zbiorów,

     1. współdziałają z nauczycielami bibliotekarzami w zakresie egzekwowania

            postanowień regulaminu biblioteki.

      

      4. Rada pedagogiczna analizuje stan czytelnictwa, opiniuje regulamin biblioteki.

      

      5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych   zgodnie
     z organizacją roku szkolnego. Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres udostępniania zostanie odpowiednio skrócony.

     a) czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
     b)  jeden dzień w tygodniu (środa) jest przeznaczony na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy.

      

     6. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

     1. Praca pedagogiczna:

     a)  rozwijanie potrzeby czytania i zdobywania informacji związanych z nauką,

     b) udzielanie informacji i pomocy w poszukiwaniu potrzebnych materiałów, poradnictwo w doborze lektury,

     c)  stwarzanie warunków do utrwalania wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

     d) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

     e) wdrażanie uczniów do korzystania z różnych form masowego przekazu,

     f) pomaganie w zdobywaniu umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych ( szkolnych i publicznych),

     g)  wyposażanie użytkowników w wiadomości i umiejętności, które mogą pogłębić, rozszerzyć i aktualizować drogę ustawicznego kształcenia,

     h)  kształcenie umiejętności korzystania z różnych mediów, źródeł informacji oraz bibliotek,

     i) prowadzenie różnorodnych form zajęć i imprez bibliotecznych,  oraz działalności informacyjnej i propagandy wizualnej zbiorów i czytelnictwa,

     j) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych.

     k) współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań, z bibliotekami pozaszkolnym w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów
      i przygotowaniu ich do samokształcenia,

     l) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

      

     2. Prace organizacyjno-techniczne:

     1. obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów,
     2. gromadzenie, ewidencja, opracowywanie, dokumentów oraz materiałów bibliotecznych,
     3. zabezpieczenie, przechowywanie, ochrona i selekcja zbiorów,
     4. planowanie i sprawozdawczość (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),
     5. prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego)
     6. tworzenie nowoczesnej, umożliwiającej prowadzenie katalogów bibliotecznych komputerowej bazy danych oraz jej archiwizacja,
     7. projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
     8. planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
     9. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
     10. udział w kontroli zbiorów (inwentaryzacja-skontrum),
     11. ustalanie wartości zbiorów z księgowością,
     12. współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,

      

     7. Prawa i obowiązki czytelników.

     1.  Prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki mają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

     2.  Zapisu nowych czytelników dokonuje się w formie elektronicznej na podstawie dokumentacji szkolnej w przypadku uczniów i pracowników szkoły; a  innych - na podstawie osobiście wypełnionej karty zapisu.

     3.  Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie wypożyczonych książek oraz innych materiałów.

     4.  Biblioteka może określić jednorazową ilość wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.

     5.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

     6.      Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

     7.  Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (karty obiegowej) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

     8.  Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów oraz informacji, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki i stanowiska komputerowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

     a) Książki są wypożyczane na okres dwu tygodni, czasopisma i inne materiały na jeden dzień. W razie potrzeby okres wypożyczenia można przedłużyć.

     b) Wszystkie materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

      

     §27a

      

     Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

      

     1. W szkole opracowuje się i wdraża Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, zwany dalej WSDZ.

     2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.

     3. WSDZ realizowane jest poprzez:

     1) dostarczanie uczniom informacji na temat zawodów oraz predyspozycji niezbędnych przy wykonywaniu różnorodnych prac i czynności;

     2) prowadzenie zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, zgodnie  z dopuszczonym w szkole programem nauczania;

     3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

     a) wykorzystania posiadanych predyspozycji, uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

     b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym;

     c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

     4) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

     4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.

      

     §27b

      

     Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

      

     1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.

     2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.

     3. W ramach działalności wolontariatu uczniowie w szczególności:

     1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej                        i bezinteresownej pomocy innym;

     2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

     3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;

     4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz szkoły;

     5) wspierają ciekawe inicjatywy uczniów;

     6) promują ideę wolontariatu w szkole.

     4. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizują w uzgodnieniu z rodzicami uczniów:

     1) wychowawcy klas;

     2) opiekun Samorządu Uczniowskiego;

     3) nauczyciele pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

     4) nauczyciele świetlicy szkolnej i biblioteki.

     5. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.

     6. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania wpisu.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii