• ROZDZIAŁ III

    • ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      

     § 11

      

     Organami szkoły są:

      

     1. Dyrektor szkoły,
     2. Rada pedagogiczna,
     3. Samorząd uczniowski,
     4. Rada rodziców.

      

      

     § 12

      

     Dyrektor szkoły:

      

     1. Kieruje działalnością szkoły i  reprezentuje na zewnątrz.
     2. Dysponuje środkami finansowymi szkoły i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.
     3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników

           nie będących nauczycielami.

     1. Ustala zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników szkoły.
     2. Decyduje w sprawach:
     1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników szkoły,
     2. przyjmowania uczniów do szkoły i przydzielania ich do konkretnej klasy,
     3. wnioskowania do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
     4. występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

        w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników

           szkoły.

     1. Opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając zasady ochrony zdrowia

            i higieny pracy ucznia.

     1. Ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych

           i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

     1. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych

           w szkole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów.

     1. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
     2.  Sprawuje nadzór dotyczący bezpiecznego przebiegu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, imprez na terenie szkoły i poza szkołą. Zatwierdza scenariusze imprez uwzględniając zasady bezpieczeństwa. Wyznacza osoby odpowiedzialne za bezpieczny przebieg imprez tzn. festynów, dyskotek, akademii.
     3.  Zatwierdza regulaminy bezpiecznego korzystania z pomieszczeń,  placów zabaw  i obiektów sportowych.
     4.  Przewodniczy radzie pedagogicznej.
     5.  Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
     6.  Jest odpowiedzialny za zgodny z przepisami przebieg klasyfikacji i promowania.
     7.  Powołuje przewodniczących zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych         zespołów problemowo-zadaniowych.    
     8.   Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
     9.   Zapewnia prawidłowy przebieg stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,   a w szczególności:
     1. zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż,
     2. powołuje opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
     3. powołuje komisję kwalifikacyjną  dla nauczycieli ubiegających się

                                              o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

     1.   Dokonuje oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy  lub na wniosek:  nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców.
     2.   Nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
     3.   Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

      

      

     § 13

      

     Zakres kompetencji wicedyrektora

      

      

     1. Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.
     2. Uczestniczy w przygotowaniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych.
     3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad ustalonymi przedmiotami nauczania.
     4. Przygotowuje projekty ocen nauczycieli.
     5. Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje.
     6. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
     7. Dba o kontakt szkoły ze środowiskiem, instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno-wychowawczą, rada rodziców i samorządem uczniowskim.
     8. Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

      

      

     § 14

      

     Rada Pedagogiczna

      

     1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie jest kolegialnym organem  

        powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki

        działającym w oparciu o uchwalony regulamin.

     2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

     1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,
     2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
     3. z głosem doradczym wchodzą:
     • przedstawiciele samorządu uczniowskiego,
     • przedstawiciele rady rodziców.

      

     3. Zebrania  rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 

         zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w każdym semestrze w związku  z zatwierdzeniem  

         wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.

      

     4. Rada pedagogiczna może obradować w pełnym składzie lub w komisjach obejmujących część

         jej członków:

     1. uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą  większością głosów,

           w obecności co najmniej 2/3 jej członków,

     1. przewodniczący rady może wstrzymać się od udziału w głosowaniu,
     2. w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego,
     3. na życzenie większości obecnych członków rady głosowanie może być:
     1. tajne
     2. jawne
     3. imienne ( w protokole zamieszcza się nazwiska głosujących za lub przeciw oraz wstrzymujących się od głosu),

     5. Zebrania są protokołowane:

                                    -    protokół posiedzenia rady pedagogicznej powinien być odczytany

                                         i podpisany przez przewodniczącego i członków rady.

     6.  Zebrania  mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

          pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego oraz organu prowadzącego szkołę.

     7. Członkowie rady mają prawo do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia na wniosek co najmniej

         1/3 jej  członków.

     8. Członków rady pedagogicznej  oraz osoby biorące udział w jej zebraniach obowiązuje nie

         ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów

         lub ich rodziców (opiekunów), a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.

      9. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

     1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
     2. uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
     3. podejmowanie uchwały w sprawie  wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
     4. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego,
     5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole,
     6. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów zgodnie

                       z postanowieniami Statutu oraz Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej nr 109,

     1. ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli,
     2. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego (sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz Kuratora Oświaty) w celu doskonalenia pracy szkoły.

      

     10.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy  rozkład zajęć lekcyjnych         i pozalekcyjnych,
     2. projekt planu finansowego szkoły,
     3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
     4. propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
     5. propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

     11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu  szkoły oraz projekt jego nowelizacji.

     12. Członkowie Rady mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego  

            szkołę o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji - na zasadach  i w trybie określonym 

            odrębnymi przepisami.

     13. W sprawie odwołania wicedyrektora z zajmowanego stanowiska rada kieruje wniosek do 

           dyrektora szkoły.

      

     § 15

      

     Samorząd Uczniowski

      

     1. Uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.

     2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

         Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.

     3. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym  uchwala regulamin samorządu

         uczniowskiego.

     4. Regulamin samorządu uczniowskiego (zgodny ze  Statutem Szkoły) zatwierdza rada

         pedagogiczna.

     5. Samorząd działa w oparciu o roczny plan pracy opracowany wspólnie z opiekunem.

     6. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

     1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
     2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
     1. trzy pisemne prace sprawdzające w  ciągu tygodnia,
     2. tygodniowe uprzedzenie o pisemnej pracy sprawdzającej.

     7. Przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw

         uczniów, takich jak:

     1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
     2. prawo do organizacji życia szkolnego,
     3. prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami,
     4. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

      

      

     §  16

      

     Rada Rodziców

      

     1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. 

     2. Rada rodziców tworzona jest z reprezentacji rodziców. Z każdej klasy co roku wybierana jest

         spośród rodziców jedna osoba w tajnym głosowaniu.

     3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,  który nie może być sprzeczny ze

      Statutem, określając w nim:

     1. zasady i tryb działania rady,
     2. kadencję, tryb, powołanie i odwołanie Prezydium Rady rodziców,
     3. organa rady i zakres kompetencji,
     4. zasady wydatkowania funduszy.

     4. Rada rodziców:

     1. współpracuje z  dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
     2. wspiera szkołę w zakresie opieki nad uczniami,
     3. działa na rzecz stałej poprawy bazy,
     4. pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
     5. może występować do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej z wnioskami

                                   i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

                            

               

      

                  

     § 17

      

     Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

      

     1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planach
      i podejmowanych działaniach oraz decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej podczas:

                 -    zebrań rady rodziców,

     • posiedzeń rady pedagogicznej,
     • doraźnych spotkań,

           -     rozmów indywidualnych.

     1. Kwestie sporne pomiędzy organami szkoły  rozwiązuje się na drodze mediacji i dyskusji.
     2. W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, dyrektor  powołuje  dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu:
     1. zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa 

          oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie 

          z interesem szkoły.

     1. jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu

     co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracowuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

         

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii