• ROZDZIAŁ II

    •  

     CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      

      

     § 7

      

     Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia

     7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. nr256 poz.2572 ze zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

      

     § 8

      

     Celem działalności szkoły jest:

            1.  Kształcenie i wychowanie w duchu poczucia godności, odpowiedzialności, miłości

                 ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy

                 jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

                 Krzewienie ideałów humanizmu, umiłowania prawdy i sprawiedliwości.

            2.  Zapewnienie uczniom odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych szkoły

                 warunków do wszechstronnego rozwoju.

      

     § 9

      

               Zadania szkoły

     1. Realizacja ustanowionego  prawem obowiązku nauczania poprzez:

     • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
     • systematyczny kontakt z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno– wychowawczy (Filharmonia, muzea, teatry, kina itp.)

     2. Realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z zasadami  

           pedagogiki i w duchu idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

           i Deklaracji Praw Dziecka.

     3. Realizowanie wybranych programów nauczania zgodnie z rozporządzeniami MEN.

     4. Umożliwienie nauczania religii, zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów i ich 

          rodziców  (opiekunów).

     5. Służenie pomocą psychologiczną i pedagogiczną, pośredniczenie w kontaktach                        

         z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną.

     6. Występowanie o pomoc dydaktyczną, wychowawczą i materialną dla uczniów

         szczególnie uzdolnionych do fundacji, instytucji i organizacji świadczących na rzecz 

         dzieci.

     7. Sprawowanie opieki nad uczniami poprzez:

     1. prowadzenie zajęć edukacyjnych,
     2. organizowanie zajęć świetlicowych,
     3. umożliwianie spożywania posiłków,
     4. system zapomóg.

     8. Zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym       w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 9 Dz. U. z 2014 r. , poz. 811);

      

     § 10

      

                 Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      

     1. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych w pomieszczeniach szkolnych, obiektach sportowych i na terenie wokół szkoły tzn. w salach lekcyjnych, pracowniach komputerowych, centrum multimedialnym, salach gimnastycznych, sali zabaw, placu zabaw, boiskach szkolnych.

     Osoby przebywające w wymienionych miejscach zobowiązane są do przestrzegania regulaminów tych miejsc.

     Nauczyciel może rozpocząć zajęcia po stwierdzeniu, że dany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa.

     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających w wymienionych miejscach poza zajęciami szkolnymi.

     1. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych  czuwają wyznaczeni nauczyciele.
     2. Pracownicy niepedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w zakresie swoich obowiązków.
     3. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor szkoły w oparciu o właściwe przepisy prawa.
     4. Na kierownika wycieczki dyrektor szkoły powołuje wychowawcę klasy lub innego nauczyciela. Funkcję opiekuna powinni pełnić nauczyciele, bądź rodzice uczestników.
     5. Informację o wycieczce lub innych zajęciach  odbywających się poza terenem szkolnym zgłasza kierownik w formie  „Karty Wycieczki”- w trybie i terminie określonym przez dyrektora szkoły. Wycieczkę zatwierdza dyrektor szkoły.
     6. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
     7. Do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów biorących udział w wycieczce, w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem zobowiązani są rodzice.
     8. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów z nią związanych.
     9. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
     10. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną przez dyrektora.
     11. Prace remontowe, naprawcze, instalacyjne mogą być prowadzone za zgodą dyrektora po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.
     12. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren szkoły objęto nadzorem kamer.

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Konkurs wiedzy historycznej - ŚLĄSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
  • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
  • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
  • zakamarki
  • Pasowanie na Świetliczaka 4.11.2019