• ROZDZIAŁ V

    • ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

     UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY

      

     § 28

      

     Obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne

      

     1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat.

     1a(skreślony)

     2. (skreślony)

     2 b. Dzieci, które ukończyły 6 lat mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

     2. (skreślony)

     3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do klasy pierwszej może być przyjęte także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat jeżeli w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno– pedagogicznej w sprawie możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

     3. (skreślony)

     4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po stwierdzeniu, że spełnione są opisane powyżej kryteria.

     5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w stosunku do dziecka mieszkającego
     w obwodzie szkoły, podejmuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

     7. (uchylony)

     8. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

     9. Nie spełnianie obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

      

     § 29

      

     Rekrutacja

      

     1. Dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na pisemny wniosek/zgłoszenie rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zastrzeżeniem ust.6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

     2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Organizację, zadania i uprawnienia komisji określa dyrektor szkoły zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa.

     3. Liczbę miejsc w oddziałach ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

     4. Do klasy pierwszej na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców przyjmowane są z mocy prawa dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, ustalonym przez organ prowadzący szkołę

     oraz dzieci, które w poprzednim roku realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej szkole. Zgłoszenie zawiera:

     a) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL kandydata, a przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

     b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

     c) adres zamieszkania kandydata;

     d) adres(y) zamieszkania rodziców kandydata;

     e) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – i ile je posiadają.

     W celu potwierdzenia danych kandydata wyznaczony członek komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 2 ma prawo wglądu do odpowiednich dokumentów potwierdzających wymienione dane.

     5. Jeżeli w szkole są wolne miejsca, na pisemny wniosek rodziców, do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły, przy czym zasady, kryteria i harmonogram, rekrutacji określany jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

     6.   (uchylony)

     7.   (uchylony)

     8.   (uchylony)

     10. (uchylony)

     11. (uchylony)

     11a. (uchylony)

     12. O przyjęciu dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego

     decyduje dyrektor, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły
     z urzędu.

     13.  Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 12 wymaga przeprowadzenia zmian

     organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może

     przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

      

     § 30

      

     Prawa ucznia

      

      

      

              1. Uczeń szkoły ma prawo do:

     1. opieki wychowawczej, socjalnej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
     2. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl  obowiązujących regulaminów,
     3. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
     4. nietykalności osobistej,
     5. życzliwego traktowania i poszanowania własnej godności,
     6. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
     7. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
     8. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
     9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny pracy oraz ustalonych kontroli postępów w nauce,
     10. uchylony,
     11. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,       
     12. harmonijnego rozwoju fizycznego poprzez udział w zajęciach sportowych,  rekreacyjnych i turniejach sportowych,
     13. udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, zajęciach  bibliotecznych i imprezach artystycznych,

                                  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

     1. nauczania rozwijającego samodzielność poznawczą, zapewniającego wielość

                                  i różnorodność form, w tym naukę języków obcych, zgodnie z życzeniami

                                  uczniów oraz możliwościami szkoły,

     • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
     • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

      

          2. Uczniowie mogą występować w przypadku  naruszenia ich praw do Szkolnego 

             Rzecznika Praw Ucznia.   

      

     1. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia powołuje dyrektor szkoły na wniosek samorządu uczniowskiego na zasadach i w trybie określonym regulaminem:

     a)    kadencja trwa 2 lata i kończy się z chwilą powołania  następcy,

     b)    funkcję można sprawować wielokrotnie,

     c)    odwołania dokonuje dyrektor szkoły na wniosek Samorządu

            Uczniowskiego lub samego Rzecznika.

     1. Do zadań Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
     1. znajomość Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz konwencji Praw Dziecka,
     2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     3. podejmowanie mediacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej

                                                  w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,

     1. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     2. kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.
     1. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny, ma prawo do:
     1. swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
      i trybu postępowania,
     2. wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły
      o wprowadzenie zmiany lub wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,
     3. zapoznania się z opinią stron konfliktu,
     4. odstąpienia od podjęcia interwencji.

      

     1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia działa  z urzędu, bądź na wniosek ucznia, jego 

                                   rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy:

     1. nie rozpatruje wniosków nie zawierających danych personalnych oraz podpisu,
     2.  w przypadku wniosku składanego ustnie sporządza protokół zawierający zwięzły opis treści sprawy,
     3. informacje uzyskane w toku postępowania stanowią tajemnicę służbową, a prowadzona dokumentacja jest poufna- może być ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.
     1. Tryb postępowania w kwestiach spornych:

             1) Uczeń-uczeń

     1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy
      z wychowawcą klasy,
     3. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
     4. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

                                     2) Uczeń-nauczyciel

     1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     2. podjęcie mediacji ze stronami,
     3. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego i Rady Pedagogicznej,
     4. wystąpienie do Dyrektora Szkoły  o podjęcie decyzji

           w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem  

           sporu.

            3)  Rzecznik informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych

                  przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.               

            4)  Po wyczerpaniu procedury  zawartej w ust. 2, każda ze stron może 

              zwrócić się o prowadzenie mediacji, w zależności od rodzaju sprawy

                 do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

      

     § 31

      

     Obowiązki ucznia

      

          

     Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

     1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
      i wybranych przez siebie formach pracy pozalekcyjnej, należytego

     przygotowania się do nich, niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe

     zachowanie,

     1. Przedstawiania, w określonym terminie (7 dni), pisemnego usprawiedliwienia

     nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

      1. zaświadczenia lekarskiego,
      2. oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
     1. Właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów; okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
     2. Przestrzegania zasady całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych. Obowiązuje całkowite wyłączenie telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń. W przypadku złamania zakazu sprzęt wyżej wymieniony zostaje skonfiskowany i przekazany do dyrektora szkoły. Po odbiór urządzeń zgłaszają się rodzice ucznia. Za wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły, a wymienione wyżej odpowiadają rodzice ucznia.

      

     1. Dbania o schludny wygląd, zmiany obuwia.

     Strój galowy składa się z:

     • białej koszuli, białej bluzki koszulowej;
     • granatowej, czarnej spódnicy dla dziewczynek; granatowych, czarnych spodni dla chłopców (długość spódnicy – do kolan);

     Podczas zajęć sportowych obowiązuje strój sportowy. Strój sportowy składa się z:

     • czarnej koszulki z logo szkoły;
     • sportowych spodenek;
     • sportowych butów z jasnymi podeszwami lub nie pozostawiających śladów.

      

     1. Dbania o sprzęt szkolny, ład i porządek w szkole.
     2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób w szkole oraz

         przestrzegania zasad higieny.

     1. Wystrzegania się szkodliwych nałogów.
     2. Naprawiania wyrządzonej szkody materialnej.
     3. Przestrzegania zasad kultury współżycia.
     4. Kulturalnego odnoszenia się do innych kolegów.
     5. Dbania o honor i tradycje szkoły.
     6. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

      

     § 32

      

     Nagrody i kary

      

                 1.  Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  o przyznanej mu nagrodzie.

     •       2.  Uczniów mają prawo nagradzać i karać: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna,  
     • wychowawca,  organizacje szkolne.

           3.  Uczeń szkoły może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

     1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
     2. wzorową postawę,
     3. wybitne osiągnięcia,
     4. dzielność i odwagę.

     4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców lub inne

               organizacje.

     5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły:

     a)  pochwała,

     b)  list gratulacyjny skierowany do rodziców ucznia,

                            c)  dyplom,

                            d)  nagroda rzeczowa,

                            e)  Nagroda Dyrektora  Szkoły,

                            f)  Nagroda Patrona Szkoły.

     6. Warunki zdobywania i przyznawania wyżej wymienionych nagród i wyróżnień

                     określają ich regulaminy.

     7. Pamiątkową nagrodą rzeczową, w dniu zakończenia roku szkolnego wyróżnia się

         uczniów:

     1. w klasach   IV – VIII

     którzy otrzymują  świadectwa z wyróżnieniem – a więc  uzyskali w wyniku  

     klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen  

     powyżej 4,75 oraz najwyższe oceny  zachowania, 

     1. w klasach  II – III

     których zachowanie określono jako wzorowe i wyróżniające, a w ciągu roku szkolnego opanowali wiadomości i umiejętności bardzo  dobrze lub doskonale; ich wiadomości
     i umiejętności pozwalają na głębsze i pełniejsze zrozumienie wiedzy podstawowej, często wykraczają poza wymagania i stanowią  rozwinięcie bądź uzupełnienie zainteresowań,

     1. formę wyróżnienia – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – ustala  dyrektor szkoły,  w porozumieniu z Radą rodziców.

     8. Uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady i normy 

              współżycia może być ukarany:

     1. upomnieniem,
     2. zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
     3. przeniesieniem do równoległej klasy,
     4. naganą.

                 9.   Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora 

                      oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy ten:

     1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
     2. dopuszcza się kradzieży,
     3. wchodzi w kolizję z prawem,
     4. demoralizuje innych uczniów,
     5. permanentnie narusza postanowienia Statutu i Kodeksu Ucznia.

                 10.  Uczeń szkoły może być skreślony z listy jedynie z równoczesnym przeniesieniem do 

                         innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kuratora oświaty i dyrektora nowej 

                         placówki.

                11.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wymierzanej  

                     karze.

              12.  Od kar można się  odwołać do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej w terminie

                      trzech dni:

     1. odwołanie musi mieć formę pisemną z podaniem okoliczności uzasadniających odwołanie,
     2. odwołanie składa uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub w jego imieniu samorząd klasowy.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii