• ROZDZIAŁ VI

    • NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

      

     § 33

      

      

     1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
     2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.
     3. Nauczyciel:
     1. prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzanych jego opiece uczniów,
     2. doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wzbogaca warsztat pracy, dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
     3. respektuje prawa dziecka i ucznia,
     4. życzliwie i podmiotowo traktuje uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
     5. sprawiedliwie i obiektywnie ocenia oraz dokonuje kontroli postępów w nauce według ustalonych zasad,
     6. udziela pomocy w  przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, wspiera rozwój  psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

     g)   Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły poprzez m.in.:

     • dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Dyżurów,
     • uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły, powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,
     • wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy uczniów, która -
      w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego
      i przyjaznego innym uczniom; realizację programów profilaktycznych
      w określonych grupach wiekowych,
     • współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
     • sprowadzanie uczniów pod opieką do szatni po skończonych zajęciach szkolnych, jeśli jest to ostatnia lekcja,
     • informowanie na bieżąco dyrekcji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży wymagających zawiadomienia policji,
     • zawiadamianie dyrekcji o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego wymagających zgłoszenia na policję lub do sądu,
     • reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

      

     h) W przypadku zakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie ucznia nauczyciel :

        1. Każde zdarzenie zakłócające przebieg zajęć odnotowuje w zeszycie klasowym (uwag i spostrzeżeń) lub innym przeznaczonym przez wychowawcę miejscu, po uprzednim dwukrotnym ustnym upomnieniu ucznia. W przypadku zdarzeń związanych z agresją słowną lub fizyczną, niszczeniem sprzętu, lekceważeniem nauczyciela wpis następuje bez wcześniejszego dwukrotnego upomnienia.
        2. Nauczyciel informuje rodziców podczas rozmowy indywidualnej
         o wpisach w zeszycie na zebraniu klasowym lub spotkaniu indywidualnym.
        3. Jeśli zdarzenia zakłócające przebieg zajęć powtarzają się mimo podjętych działań wychowawca klasy informuje o trudnej sytuacji pedagoga szkolnego i psychologa.
        4. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie po interwencji specjalistów pedagog szkolny wzywa rodziców i w trakcie indywidualnego spotkania informuje o problemie oraz szuka wspólnie z rodzicami rozwiązania problemu.
        5. W przypadku, gdy sytuacje zakłócające przebieg zajęć nadal się powtarzają, a rodzice ucznia nie podejmują działań ustalonych ze specjalistami, pedagog w porozumieniu z wychowawcą prosi
         o wsparcie dyrekcję szkoły (np.: Dyrektor szkoły wzywa rodziców
          i przeprowadza rozmowę.)
        6. Dyrektor szkoły upomina ucznia, karze naganą lub przenosi do równoległej klasy na zasadach określonych przez rozporządzenia oraz Statut Szkoły.

      

     1. Nauczyciele klas I-III oraz nauczyciele poszczególnych bloków tworzą zespoły przedmiotowe, którymi kieruje przewodniczący  powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII  tworzą zespoły na poszczególnych poziomach edukacyjnych (klasowe zespoły nauczycieli) - powołuje je dyrektor szkoły.

      

     1. Zadania zespołów:
     1. uzgadnianie sposobów realizacji treści nauczania,
     2. korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
     3. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania prac uczniowskich

     oraz sposobów badania wyników nauczania,

     1. omawianie wyników sprawdzianów i podejmowanie wniosków do dalszej pracy,
     2. opiniowanie zestawów programów obowiązujących w danej klasie.

      

     1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu „wychowawcą”.

      

     1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

     by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu

           edukacyjnego.

     1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki  wychowawczej nad uczniami szkoły,

     a w szczególności:

     1. tworzenie atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi osobowości ucznia,
     2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
     3. pobudzanie do poznawczej i emocjonalnej aktywności indywidualnej

     jak i zespołowej,

     1. indywidualne traktowanie sprawy każdego wychowanka,
     2. śledzenie ich postępów w nauce,
     3. informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej uczniowi niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej -  śródrocznej i rocznej lub nagannym zachowaniu – w trybie i terminie określonym w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu,
     4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
     5. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnorodnych form życia zespołowego,
     6. poznawanie warunków życia i nauki swoich wychowanków,
     7. współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów,
     8. pomoc dzieciom w pokonywaniu własnych kompleksów, przezwyciężaniu trudności w nawiązywaniu kontaktów, otaczanie opieką uczniów nieśmiałych i nadpobudliwych,
     9. organizowanie spotkań z rodzicami, zgodnie z przyjętym przez radę pedagogiczną planem zebrań z rodzicami.

      

     9. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- 

            wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

      

     10. W szkole powoływany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa.

      

     11.Nauczycieli oddziałów przedszkolnych obowiązują zasady określone § 33, ponadto:

     1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

     i nauczania poprzez:

     a) zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

     b) uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

     c) ustalanie i poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci,

     d) okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,

     e) udzielanie informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci,

     f) podejmowanie dyskusji na tematy wychowawcze, ustalanie wspólnych wymagań i sposobów pracy z dzieckiem

     g) włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły;

     h) kształtowania świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie dzieci                    w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu;

     2. Nauczyciele systematycznie planują swoją pracę w sposób cykliczny w oparciu o:

     a) wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym roku szkolnym,

     b) Koncepcję Pracy Szkoły,

     c) plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup,

     d) dokumenty opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

     3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

     4. W swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a także o szanowanie ich godności osobistej.

     5. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności.

     6. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

     1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych              w odrębnych przepisach, za życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

     2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

     a) realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu,

     b) stosowanie właściwych metod pracy,

     c) systematyczne przygotowanie do zajęć,

     d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

     e) właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej,

     3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,

     4) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

     5) udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomocy w przezwyciężaniu ich trudności i niepowodzeń.

     7. Zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

     O sposobie dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

     8. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (wstępna diagnoza przedszkolna). Sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa przyjęty program wychowania przedszkolnego. Z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka.

     9. Do 30 kwietnia nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Diagnozę nauczyciel przekazuje rodzicom dziecka.

     10. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

     1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

     2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania

     i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;  

     3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko,

      w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     11. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

     w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

     12. Dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu pracy z dzieckiem nauczyciel wychowania przedszkolnego ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym szczególności:

     a) pedagoga szkolnego

     b) psychologa

     c) logopedy

     d) innych nauczycieli specjalistów prowadzących pacę z dzieckiem.

     13. Nauczyciele współpracują ze specjalistami także w przygotowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom.

     14. W realizacji działań w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci nauczyciel współpracuje

     z pielęgniarką szkolną, która:

     a. prowadzi pogadanki, prezentacje związane z higieną osobistą i zdrowym stylem życia;

     b. realizuje we współpracy z innymi instytucjami programy prozdrowotne i profilaktyczne.

     15. Nadzór pedagogiczny nad pracą oddziałów przedszkolnych sprawuje dyrektor szkoły.

      

      

      

      
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii