• ROZDZIAŁ VII

    • WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE

      

      

     § 34

      

     Funkcje wewnątrzszkolnego  oceniania

      

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań  edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  i  realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
     2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
     1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
     2. udzielanie uczniowi  pomocy  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
     3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
     4. informowanie rodziców i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
     5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
     6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć.
     1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
     1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
     2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych
      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
     3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
     4. zasady oceniania zachowania uczniów,
     5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
     6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
      i trudnościach ucznia w nauce.

      

     § 35

      

     Ocena wiedzy i umiejętności ucznia

      

     1. Ocenianie wewnątrzszkolne w Szkole Podstawowej nr 109 jest ocenianiem wspomagającym,

          którego celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się  

          na bieżąco w klasie, za pomocą wszelkich dostępnych metod, obserwacji, rozmowy, różnych

          form i rodzajów prac.

     2.  Zasady oceniania na lekcjach religii regulują odrębne przepisy.

     3.  Ilekroć w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu jest mowa o rodzicach ucznia należy pod 

     tym pojęciem rozumieć również ustanowionych formalnie jego prawnych opiekunów.

     4.  Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia oraz jego postawa.

     1. Oceniane są  następujące formy aktywności ucznia: wypowiedzi ustne i pisemne, przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań domowych, podejmowanie dodatkowych zadań, reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
     2. Oceniane są następujące umiejętności: słuchania, kojarzenia faktów, samodzielność myślenia, korzystania z różnych źródeł informacji, wyciągania wniosków, twórczego myślenia, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, dokonanie samooceny, współdziałanie w grupie.

      

     5. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

     • pogadanka sprawdzająca
     • obserwacja uczenia się
     • odpowiedzi ustne
     • wypracowanie
     • prace sprawdzające (klasowe)
     • testy
     • kartkówki
     • prace plastyczne
     • projekty
     • prace domowe
     • samokontrola

      

     6.  Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, kierując się ogólnymi zasadami 

          Wewnątrzszkolnego  Oceniania, tworzą Przedmiotowe  Ocenianie,  uwzględniający specyfikę  prowadzonych zajęć. Określają w nim:

     1. wymagania edukacyjne,
     2. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
     3. zasady poprawiania ocen cząstkowych,
     4. zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności,
     5. sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów,
     6. wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych,
     7. wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną,
     8. zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
     9. zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom sprawdzonych
      i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.

                                                                 

     7. Mając na uwadze cele oceniania szkolnego oraz higienę, zdrowie i możliwości ucznia ustala się 

         następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów:

     1. o terminie i zakresie pisemnych prac sprawdzających (klasowych) i powtórzeń dużej części materiału nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowując termin w dzienniku lekcyjnym.
     2. w ciągu tygodnia uczeń może pisać nie więcej niż trzy prace sprawdzające, a w ciągu tego samego dnia nauki tylko jedną pracę sprawdzającą (oprócz kartkówki z ostatniej lekcji), nie dotyczy to sprawdzianów o charakterze ćwiczeń praktycznych z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego.
     3. pisemne prace sprawdzające są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z klasą to powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
     4. nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją zgodnie z przyjętymi wymaganiami edukacyjnym:
     • z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po jej uzyskaniu,
     • ze sprawdzianów pisemnych i pisemnych prac domowych najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu.
     1. poprawa oceny z pisemnej pracy sprawdzającej jest dobrowolna w okresie dwóch tygodni od otrzymania oceny. Uczeń poprawia ją tylko jeden raz.

      

     8.  Zasady przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

     1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.
     2. Semestr I trwa od 1 września do połowy stycznia (każdorazowo na początku roku szkolnego termin zakończenia semestru będzie ustalony przez Radę Pedagogiczną). Semestr II rozpoczyna się w 2  połowie stycznia i trwa do  zakończenia zajęć edukacyjnych.
     3. Po każdym semestrze dokonuje się  klasyfikacji ucznia z danego zajęcia edukacyjnego celem określenia, czy uczeń osiąga zadowalające efekty kształcenia.
     4. Klasyfikacja  śródroczna i roczna.
     • Klasyfikacja śródroczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w I semestrze, określonych
      w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania.
     • Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  
     • Klasyfikacja śródroczna poprzedza  ferie  zimowe.
     • Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej określa w każdym roku dyrektor szkoły w zarządzeniu o kalendarzu roku szkolnego.
     • Klasyfikacja roczna w kl. IV-VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia  w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
     1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
      i  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
     2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
     3. Klasyfikację śródroczną i roczną zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu rady pedagogicznej, podejmując zwykłą większością głosów uchwałę o zatwierdzeniu klasyfikacji.
     4. W razie potrzeby, przed posiedzeniem rady pedagogicznej,  odbywają się cząstkowe posiedzenia klasyfikacyjne klasowych zespołów  nauczycielskich. Z posiedzeń cząstkowych sporządza się protokół.
     5. Przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, każdy wychowawca przygotowuje sprawozdanie
      z pracy dydaktyczno –wychowawczej w swojej klasie, do którego załącznikami są:
     • pisemne uzasadnienia ocen nagannych z zachowania,
     • pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      

     § 36

      

     Zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

     Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zgłaszania zastrzeżenia w przypadku naruszenia przepisów prawa przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej

      

     1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
     2. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
     3. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno  - wychowawczych.

     4.   Dyrektor szkoły sprawdza zasadność wniesionego zastrzeżenia w ciągu 2 tygodni. 

     5.   Zarzuty za  zasadne uznaje się jeżeli:

     1. uczeń lub jego rodzic na początku roku szkolnego nie zostali poinformowani
      o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
     2. rodzice ucznia nie zostali poinformowani o możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarczonej szkole przez rodziców,
     3. wychowawca nie poinformował uczniów i rodziców na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych przez nauczycieli ocenach klasyfikacyjnych

     z poszczególnych przedmiotów,

     1. nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców nie uzasadnił ustalonych ocen,
     2. na wniosek ucznia lub jego rodzica nie zostały udostępnione sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia,
     3. nie były przekazywane informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
     4. uczeń i jego rodzice na początku roku szkolnego nie zostali poinformowani                        o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych. 

     6. Jeżeli zastrzeżenia rodziców lub ucznia uznane zostaną za zasadne dyrektor szkoły powołuje

         komisję i ustala w porozumieniu z nią, uczniem i jego rodzicami termin sprawdzianu.

     7. W skład komisji wchodzą:

     1. dyrektor szkoły lub jego zastępca
     2. nauczyciel prowadzący  dane zajęcia edukacyjne

                            c)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia 

                                  edukacyjne

     8. Komisja przeprowadza w wyznaczonym terminie sprawdzian wiadomości i umiejętności.

     9. Sprawdzian ma formę pisemną i ustną. W wyjątkowych wypadkach może to być egzamin  

         ustny lub praktyczny ( muzyka, plastyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne).

     10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     1. skład komisji,
     2. termin sprawdzianu,
     3. zadania (pytania) sprawdzające,
     4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

     11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  ucznia.

     12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym, terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

     13. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawca i poszczególni nauczyciele są obowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

     14. Informacja, o której mowa w ust.13 wpisywana jest przez wychowawcę klasy na podstawie ocen uzyskanych od nauczycieli uczących w danej klasie i przekazywana rodzicom bezpośrednio lub za pośrednictwem uczniów.

     15. Rodzice podpisem potwierdzają fakt uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

     16. W razie braku kontaktu wychowawcy z rodzicami ucznia, wychowawca zobowiązany jest do przesłania informacji, o której mowa w ust.13  listem poleconym na adres zamieszkania rodziców. Odbiór listu jest równoznaczny z zawiadomieniem rodzica.

     17. Jeżeli w okresie poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej,
     o którym mowa w ust.13 uczeń poprawi przewidywaną ocenę klasyfikacyjną lub uzyska dodatkowe oceny dające podstawę do zmiany oceny, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania rodzica o zmianie proponowanej oceny.

      18. Ostateczna ocena klasyfikacyjna powinna być ustalona przez nauczyciela i wychowawcę najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

     19. W ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły podanie z wnioskiem o poprawę przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu.

     20. Dyrektor szkoły w ciągu 3 dni rozpatruje wniosek i wyznacza termin poprawy przewidywanej oceny.

     21. Nauczyciel przeprowadza w wyznaczonym terminie sprawdzian wiadomości i umiejętności.

     22. Sprawdzian ma formę pisemną i ustną. W wyjątkowych wypadkach może to być jedynie sprawdzian ustny lub praktyczny (muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne, technika, wychowanie fizyczne).

      

     § 37

      

     Dostosowanie wymagań edukacyjnych

      

     1. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty

          rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu

          nauczania, nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia  poradni psychologiczno-

          pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do

          indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

         a) uczeń ten  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli jego  osiągnięcia

             edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie.

     1. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie przedłożonych

     w szkole:

     1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

     2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;

     3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

     4) opinii lekarza.

     3. Wymagania edukacyjne,  dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia także w sytuacji ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 2, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

     4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się        z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem posiadającym opinię lub

     orzeczenie, o którym mowa w ust.2 na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

     w szczególności dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z posiadaną przez niego opinią lub orzeczeniem.

      

      

     § 38

      

     Zadania i obowiązki nauczycieli związane ze sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów

      

      

     1. Nauczyciel ma obowiązek dokonywania oceny wiedzy i umiejętności ucznia 

           w sposób systematyczny i przy pomocy metod zapewniających obiektywność oceny.

     1. Nauczyciel jest zobowiązany informować rodziców o postępach, trudnościach 
       i uzdolnieniach ucznia w czasie indywidualnych spotkań i zebrań ogólnych.
     2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. Na prośbę ucznia lub    

           jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić ustnie.

     1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace sprawdzające nauczyciel przechowuje przez            

           cały rok szkolny.

     1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania mają być udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, nauczyciel może wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
     2. Informację o Przedmiotowym  Ocenianiu nauczyciele klas IV-VIII przygotowują
      w formie pisemnej; przygotowane w ten sposób zestawy wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla wszystkich klas udostępnione są do wglądu  u nauczycieli.

      

      

     §  39

      

     Informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, ocenach cząstkowych

      i ocenach klasyfikacyjnych

      

     1.  Sposoby przekazywania informacji:

      a) rozmowa z uczniem, rodzicem,

      b) analiza pracy,

               c) komunikat w dzienniczku lub zeszycie,

              d)  wpisu w dzienniku elektronicznym (od chwili jego uruchomienia w szkole).

      

     2. Nauczyciele klas IV-VIII na początku każdego roku szkolnego na pierwszej lekcji przedmiotowej informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających                         z realizowanego programu nauczania (Przedmiotowe  Ocenianie) oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

      

      

     3. W kl. IV-VIII wychowawca  na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu klasowym

          informuje rodziców o ogólnych zasadach uzyskiwania poszczególnych ocen wynikających

          z realizowanych programów nauczania,  o zasadach oceniania zachowania, a także o sposobie

          udostępniania informacji o szczegółowych zasadach oceniania dla poszczególnych zajęć

          edukacyjnych (klas) zawartych w przedmiotowym ocenianiu.

     a)  uczniów informuje na godzinie wychowawczej - na początku każdego roku szkolnego. 

      

     4. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców ucznia o uzyskanych przez niego ocenach 

         bieżących w czasie indywidualnych spotkań i zebrań klasowych.

      

     5. W przypadku gdy oceny bieżące wskazują na zagrożenie niedostateczną oceną klasyfikacyjną 

         śródroczną (roczną) lub gdy przewiduje się możliwość nie klasyfikowania ucznia, wychowawca  

         klasy na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje  

         rodziców pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Ta sama zasada dotyczy nagannej 

         oceny zachowania.

      

     6. Dopuszcza się przekazanie informacji  o nagannej ocenie zachowania w późniejszym terminie

         w sytuacji  kiedy  uczeń rażąco  naruszył zasady i normy współżycia określone w Statucie.

      

     7.  Informację o możliwości pozostawienia ucznia na drugi rok w tej samej klasie nauczyciel

          przekazuje rodzicom pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

          pedagogicznej.

      

     8. W przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca klasy wysyła informację, o której 

           mowa w pkt. 7 listem poleconym.

      

     9. Termin wystawienia ocen śródrocznych i rocznych, ustalenia ocen zachowania oraz podania

           proponowanych ocen do wiadomości uczniom i rodzicom określa dyrektor szkoły poprzez

           wydanie zarządzenia w kalendarzu klasyfikacji.

      

     10. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas         IV-VIII są  zobowiązani poinformować ucznia i  jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i  rocznych  oraz ocenie zachowania. Informacja powinna być przekazana  w formie pisemnej   (np. karta ocen,  dzienniczek ucznia, itp.).

            Wychowawcy klas I-II-III informują rodziców na bieżąco o postępach ucznia, jego

            trudnościach oraz osiągnięciach – na każdym spotkaniu z rodzicami lub po ustaleniu innego

            terminu dogodnego dla rodziców i nauczyciela. Rodzic ma prawo zapoznać się
            z pracami dziecka wykonywanymi w szkole oraz uzyskać ustną interpretację oceny każdej

            pracy oraz wszystkich osiągnięć ucznia. Jedynie informację o konieczności pozostawienia

            ucznia na drugi rok w tej samej klasie nauczyciel przekazuje rodzicom pisemnie na miesiąc

            przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

      

     § 40

                

     Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów

     w  kl. I- III

      

             1. W ocenianiu bieżącym za prace samodzielne, sprawdziany, wykonywanie ćwiczeń, prace

                  domowe stosuje się:

     a) ocenę opisową,

           b) ocenę w postaci symbolu cyfrowego w  skali 1-6,

           c) informację ustną.

             2. Stosowaną w ocenianiu bieżącym skalę wraz z  kryteriami przedstawia poniższa tabela:

      

     L.p.

     Ocena

     Kryterium oceniania

     Opisowa

     Cyfrowa

     1.

     Doskonale

     Wspaniale

           6

     Osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza standardy osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla odpowiedniego etapu, są oryginalne, twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich wykonywaniu.

     2.

     Bardzo dobrze

           5

     Uczeń opanował pełny zakres wiadomości
     i umiejętności wyznaczony standardami osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu nauki.

     3

     Dobrze

           4

     Uczeń opanował wiadomości w podstawowym zakresie, nie prognozuje jednak żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści

     4

     Wystarczająco

           3

     Uczeń opanował wiadomości  i umiejętności
     w podstawowym zakresie, przyswojenie jednak tych treści sprawia mu trudności, bardzo często pracuje
     z pomocą nauczyciela

     5

     Słabo;

     Musisz jeszcze popracować

           2

     Uczeń spełnia standardy edukacyjne – konieczne -przewidziane dla danego etapu nauki,

     6

     Bardzo słabo;

     Nie radzi sobie, nie wykonuje prac

           1

     Uczeń wyraźnie nie spełnia standardów edukacyjnych –koniecznych – przewidzianych dla danego etapu nauki, nie radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela
     i dodatkowych zajęć

      

     a) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku   „+”  „-”

      

     3. Ocena opisowa informuje o:

     1.  indywidualnych postępach ucznia w edukacji:

                         -  mówieniu i słuchaniu

     • czytaniu i pisaniu
     • umiejętnościach matematycznych
     • umiejętnościach społeczno – przyrodniczych
     • umiejętnościach artystyczno – technicznych
     • umiejętnościach praktycznych.
     1. zachowaniu

                         -  rozwoju emocjonalno – społecznym

     • współdziałaniu w grupie
     • organizacji własnej pracy.
     1. rozwoju psychicznym i fizycznym, moralnym, umysłowym, postępach rozwoju oraz postępach osobistych ucznia.

      

     1. Klasyfikacja  śródroczna i roczna

      

     • W kl. I-III  śródroczna ocena klasyfikacyjna wraz z opisową oceną  zachowania jest wyrażona w formie arkusza-tabeli –  przedstawiającego wiadomości i umiejętności ucznia według  skali, którą przedstawiono w tabeli (§40 pkt.2)

         

     • Klasyfikacja roczna w kl. I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia

     z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania  ucznia  oraz ustaleniu jednej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      

     •   W klasach I-III klasyfikacyjna ocena  roczna, ma charakter świadectwa z oceną opisową.

      

     1. Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, ocenach cząstkowych i ocenach klasyfikacyjnych.
     2. Nauczyciel przekazuje informacje o postępach ucznia poprzez:

     a) rozmowę z uczniem, rodzicem,

     b) analizę pracy,

     1. podsumowanie pracy uczniów w trakcie zebrania semestralnego.

      

     7. W kl. I-III wychowawca na początku roku szkolnego w pierwszym tygodniu zajęć zintegrowanych informuje uczniów, a rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach edukacyjnych wynikających z  realizowanego  programu nauczania   oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o zasadach oceniania zachowania  uczniów.

      

     8. W kl. I-III nauczyciel informuje uczniów i rodziców na każdym zebraniu, według kalendarza szkolnego lub na własne życzenie po ustaleniu wcześniejszego terminu z nauczycielem, dogodnego dla obu stron - o postępach w opanowywaniu poszczególnych umiejętności, na podstawie przeprowadzanych prac pisemnych oraz obserwacji pracy ucznia, a gdy oceny bieżące wskazują na duże trudności  w opanowywaniu umiejętności polonistycznych
     i matematycznych, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, poprzez ustalenie przyczyn trudności w przyswajaniu  wiedzy, organizowanie dodatkowych specjalistycznych zajęć.

      

     1. Ustala się następujący opis osiągnięć ucznia w klasach I-III -  standardy osiągnięć edukacyjnych wraz z kryteriami uzyskiwania ocen w  zakresie poszczególnych umiejętności, mając jednak na względzie zasadę – zgodną z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, że w sprzyjających warunkach edukacyjnych nauczyciel może tak zorganizować kształcenie, aby uczniowie w ciągu I etapu edukacyjnego nauczyli się znacznie więcej niż to zostało ustalone.

      

      

     Rozwój społeczno-emocjonalny

      

     W I etapie edukacyjnym u uczniów kształtuje się umiejętność zgodnego współdziałania
     z rówieśnikami i dorosłymi. Uczeń:

     • powinien umieć odróżnić, co jest dobre, a co jest złe w kontaktach z rówieśnikami
      i dorosłymi;
     • nie krzywdzi innych i stara się pomagać potrzebującym;
     • wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
     • potrafi współpracować z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;
     • chętnie podejmuje obowiązki i zadania szkolne (jest obowiązkowy, sumienny, systematyczny, odrabia prace domowe, przynosi przybory szkolne);
     • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności szkolnej oraz w świecie dorosłych;
     • grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu, na ulicy;
     • wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych (nie jest wulgarny, agresywny, hałaśliwy, potrafi opanować złość i gniew);
     • w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie i dąży do wykonania zadania;
     • zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania;
     • szanuje, chroni i nie niszczy swojego otoczenia.

      

     Zajęcia edukacyjne – klasa pierwsza

      

     1. Edukacja polonistyczna
      1. Mówienie i słuchanie

     Bardzo dobrze – chętnie wypowiada się całymi zdaniami, potrafi samodzielnie opowiedzieć o swoich przeżyciach, w kilku zdaniach wypowiada się na podany temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, w odpowiedni sposób zwraca się do rozmówcy i uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym
     i szkolnym, a także inspirowane literaturą; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia, obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, w skupieniu słucha czytanych utworów;

     Dobrze – wypowiada się dość chętnie w miarę poprawnie, potrafi z niewielką pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoich przeżyciach, opowiedzieć przebieg wydarzeń
     z przeczytanego tekstu oraz wskazać bohaterów i nadać tytuły ilustracjom, obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują;

     Wystarczająco – wypowiada się w miarę chętnie, potrafi z pomocą nauczyciela opowiedzieć historyjkę obrazkową, wymienić elementy ilustracji i nadać tytuły ilustracjom, stara się obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, słuchać ich wypowiedzi, próbując zrozumieć, co przekazują;

     Słabo – niechętnie bierze udział w rozmowach, wypowiada się pojedynczymi wyrazami, próbuje z pomocą nauczyciela opowiedzieć treść obrazka lub historyjki, ma problemy
     z jasną komunikacją swoich spostrzeżeń, potrzeb i odczuć;

     Bardzo słabo - wypowiada się bardzo rzadko (sporadycznie), ma problemy ze słuchaniem wypowiedzi innych osób oraz jasnym komunikowaniem swoich spostrzeżeń, potrzeb
     i odczuć;

      

     1. Czytanie

     Czytanie głośne

     Bardzo dobrze – czyta poprawnie, płynnie, w dobrym tempie proste i krótkie teksty, zna wszystkie litery alfabetu, interesuje się książkami i czytaniem, czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

     Dobrze – czyta dość poprawnie i płynnie z nielicznymi pomyłkami proste i krótkie teksty, potrafi czytać całymi wyrazami, zna wszystkie litery alfabetu, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

     Wystarczająco – czyta sylabami, z licznymi pomyłkami, wolno, cicho, czasem zmienia brzmienie wyrazów, zna wszystkie litery alfabetu, w miarę swoich możliwości próbuje czytać lektury wskazane przez nauczyciela;

     Słabo – czyta głoskami z syntezą tylko prostych wyrazów, bardzo wolno z licznymi błędami, zna na ogół poprawnie wszystkie litery alfabetu;

     Bardzo słabo - ma ogromne trudności z czytaniem tekstu nawet sylabizując czy głoskując, nie dokonuje syntezy, ma problemy z rozpoznawaniem liter alfabetu.

     Czytanie ze zrozumieniem

     Bardzo dobrze – rozumie sens przeczytanego tekstu, poprawnie odpowiada na pytania

     i wykonuje polecenia związane z przeczytanym tekstem;

     Dobrze – rozumie sens informacji, odczytuje uproszczone rysunki, znaki informacyjne
     i napisy, potrafi odpowiedzieć na pytania i wykonać polecenia związane z przeczytanym tekstem z nielicznymi pomyłkami;

     Wystarczająco – stara się odpowiedzieć na pytania i wykonać polecenia związane
     z przeczytanym tekstem, pojawiają się jednak błędy polegające na niezgodności stwierdzeń
     z tekstem;

     Słabo – ma duże problemy z rozumieniem przeczytanego tekstu, odpowiada na pytania
     z błędami.

      

     1. Pisanie

     Bardzo dobrze – właściwie i starannie kreśli znaki literopodobne, rozróżnia i poprawnie zapisuje poznane litery, właściwie łączy je w wyrazach, bezbłędnie pisze zdania z pamięci z wyrazami w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa; prowadzi zeszyty starannie
     i estetycznie.

     Dobrze – dość starannie kreśli znaki literopodobne, w miarę poprawnie zapisuje poznane litery i prawidłowo łączy je wyrazach, w pisaniu z pamięci  czasami występują niewielkie pomyłki;

     Wystarczająco – nie zawsze kreśli prawidłowo znaki literopodobne, nie zawsze poprawnie zapisuje poznane litery i łączy je w wyrazach, w pisaniu z pamięci zdarzają się często błędy polegające na zamianie, opuszczaniu lub dodawaniu liter, sylab, wyrazów oraz błędy ortograficzne;

     Słabo – ma duże kłopoty z prawidłowym i starannym kreśleniem znaków literopodobnych, zeszyty są mało estetyczne, wiele w nich skreśleń, pomyłek, braków, nie jest w stanie napisać prawidłowo prostych, krótkich zdań, nie pisze poprawnie wyrazów w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa;

     Bardzo słabo –  nie pisze prawidłowo poznanych liter, ich połączeń, myli litery  nie utrzymuje pisma w liniaturze, nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, pisze tekst z pamięci z licznymi błędami;

      

     Przepisywanie

     Bardzo dobrze – bezbłędnie przepisuje tekst z tablicy i książki;

     Dobrze – w przepisywaniu nie robi na ogół błędów;

     Wystarczająco – w przepisywaniu zdarzają  błędy, czasem myli lub zniekształca litery, nie kończy wyrazów lub zdań;

     Słabo – przepisując tekst popełnia bardzo dużo błędów, często nie kończy zdań.

      

     Tworzenie tekstów i umiejętności z zakresu gramatyki

     Bardzo dobrze – bezbłędnie tworzy wyrazy z głosek i sylab, zdania z wyrazów i krótkie teksty z rozsypanek zdaniowych, układa zdania pojedyncze, próbuje z pomocą nauczyciela układać i zapisywać 3-4 zdania na podane tematy; uzupełnia tekst z lukami;
     bezbłędnie określa liczbę liter i głosek w wyrazie, dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, potrafi wskazać nazwy rzeczy, zwierząt, roślin, osób i nazwy czynności;

     Dobrzeposługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; tworzy wyrazy z głosek  i sylab, tworzy z nielicznymi pomyłkami zdania
     z wyrazów i krótkie teksty z rozsypanek zdaniowych, układa zdania pojedyncze, próbuje
     z pomocą nauczyciela układać i zapisywać 3-4 zdania na podane tematy; uzupełnia tekst
     z lukami;

     z pomyłkami określa liczbę liter i głosek w wyrazie, dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, potrafi wskazać nazwy rzeczy, zwierząt, roślin, osób i nazwy czynności;

                 Wystarczająco – często popełnia błędy tworząc wyrazy z głosek i sylab, zdania
     z wyrazów i krótkie teksty z rozsypanek zdaniowych, popełnia błędy w trakcie uzupełniania tekstu z lukami; z błędami określa liczbę liter i głosek w wyrazie, dzieli wyrazy na sylaby, czasami ma problemy z wskazaniem nazw rzeczy, zwierząt, roślin, osób i nazw czynności;

     Słabo – ma trudności z tworzeniem wyrazów, zdań i tekstów;
     z licznymi błędami określa liczbę liter i głosek w wyrazie, dzieli wyrazy na sylaby, nie potrafi wskazać nazwy rzeczy, zwierząt, roślin, osób i nazw czynności;

     Bardzo słabo - ma ogromne problemy z tworzeniem wyrazów, zdań i tekstów.

      

      

     1. Edukacja matematyczna

      

     Bardzo dobrze - bezbłędnie określa: stosunki przestrzenne, tworzy zbiory, podzbiory, porównuje przedmioty pod względem cech ilościowych, jakościowych, wielkościowych, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, poprawnie zapisuje te działania.  Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozróżnia poznane figury  geometryczne. Posługuje się sprawnie linijką, nazywa dni          w tygodniu i miesiące w roku. Zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 10 i 20 zł.

     Dobrze – czasami z pomyłkami: określa stosunki przestrzenne, tworzy zbiory, podzbiory, porównuje przedmioty pod względem cech ilościowych, jakościowych, wielkościowych, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20,  wykonuje obliczenia z nielicznymi pomyłkami z w zakresie 20, samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozróżnia poznane figury  geometryczne. Posługuje się sprawnie linijką, nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 10 i 20 zł.

      

     Wystarczająco – często błędnie: określa stosunki przestrzenne, tworzy zbiory, podzbiory, porównuje przedmioty pod względem cech ilościowych, jakościowych, wielkościowych, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20, popełnia błędy wykonując obliczenia w zakresie 20, rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozróżnia poznane figury geometryczne. Posługuje się linijką, nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Zna będące w obiegu monety             i banknoty o wartości 10 i 20 zł.

     Słabo – z licznymi błędami określa stosunki przestrzenne, tworzy zbiory, podzbiory, porównuje przedmioty pod względem cech: ilościowych, jakościowych, wielkościowych, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 20,  wykonuje obliczenia w zakresie 10 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozróżnia poznane figury geometryczne.

      

     1. Edukacja społeczno-przyrodnicza

     Bardzo dobrze –  wie, że należy oszczędzać wodę i segregować śmieci.  Potrafi obserwować zjawiska przyrodnicze, wie jakie zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku. Zna zwierzęta i rośliny w wybranych ekosystemach. Potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie, zna różne zawody. Potrafi napisać swoje imię i nazwisko. Zna symbole narodowe – flaga, godło, hymn narodowy. Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach            i korzystać ze środków komunikacji.

     Dobrze – potrafi obserwować zjawiska przyrodnicze, wymienia niektóre zmiany zachodzą w poszczególnych porach roku. Zna zwierzęta i rośliny w wybranych ekosystemach. Wie, że należy oszczędzać wodę i segregować śmieci. Potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie, zna wybrane zawody.  Potrafi napisać swoje imię i nazwisko. Zna symbole narodowe – flaga, godło, hymn narodowy. Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach             i korzystać ze środków komunikacji.

     Wystarczająco – poznał najbliższe otoczenie na miarę własnych możliwości
     i zainteresowań;

     Słabo – posiada niewielką wiedzę o najbliższym środowisku, nie przejawia zainteresowania otaczającą go rzeczywistością, nie wyraża chęci obserwowania przyrody.

      

      

      

      

     1. Edukacja artystyczna

      

     Bardzo dobrze – uczeń potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych
     na płaszczyźnie i w przestrzeni; ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; zawsze wykonuje staranne, przemyślane, estetyczne, ciekawe prace plastyczno-techniczne, właściwie rozmieszcza elementy
     na kartce, wykorzystuje całą powierzchnię kartki, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura.

     Dobrze – uczeń wykonuje dość staranne i przemyślane prace plastyczno-techniczne bogate w elementy, stara się wykorzystać całą powierzchnię kartki i właściwie rozmieścić elementy, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura.

     Wystarczająco – prace ucznia nie zawsze są estetyczne, przemyślane. Czasami nie kończy prac. Wykonuje mało staranne, schematyczne prace ubogie w szczegóły.

     Słabo – uczeń rzadko doprowadza pracę do końca, wykonuje prace mało staranne i ubogie w szczegóły. Prace plastyczno-techniczne wykonane są nieestetycznie.

      

     1. Edukacja muzyczna

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie śpiewa piosenki, odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych i uczestniczy w zabawach rytmiczno–muzycznych, świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem potrafi wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie, Chętnie uczestniczy w zespołowym śpiewaniu piosenek.

     Dobrze – dość chętnie śpiewa piosenki, odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych
     i uczestniczy w zabawach rytmiczno–muzycznych, stara się aktywnie słuchać muzyki, potem wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie. Uczestniczy w zespołowym śpiewaniu piosenek.

     Wystarczająco – uczestniczy biernie w zajęciach muzycznych, próbuje śpiewać piosenki w większej grupie, czasami ma problemy z właściwym słuchaniem muzyki i wyrażeniem własnych doznań w jakiejkolwiek formie.

     Słabo – niezbyt chętnie śpiewa piosenki, często nie podejmuje prób uczestnictwa we wspólnym śpiewie, nie przejawia chęci słuchania muzyki.

      

      

      

      

     1. Aktywność ruchowa

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, potrafi  wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w czasie gier, zabaw i zajęć sportowych.

     Dobrze – dość chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych. Stara się wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny
     w czasie gier, zabaw i zajęć sportowych.

     Wystarczająco – niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, niedbale wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

     Słabo – niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w trakcie zajęć.

      

     Zajęcia edukacyjne – klasa druga

      

     1. Edukacja polonistyczna
      1. Mówienie i słuchanie

     Bardzo dobrze – Chętnie wypowiada się na różne tematy. Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi. Opowiada o wydarzeniach respektując związki przyczynowo - skutkowe. Tworzy wypowiedzi komunikatywne, poprawne gramatycznie i stylistycznie. Umie sformułować proste polecenia dla kolegów podczas pracy grupowej. Respektuje reguły zabierania głosu podczas zajęć szkolnych. Wygłasza tekst z pamięci bez pomyłek z odpowiednią intonacją.

     Dobrze – Wypowiada się dość chętnie na określony temat, wypowiedzi są w miarę poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym. Potrafi z niewielką pomocą nauczyciela opowiedzieć o wydarzeniach, wskazać bohaterów i nadać tytuły ilustracjom. Wygłasza tekst
     z pamięci z niewielkimi pomyłkami. Mówi z odpowiednią intonacją.

     Wystarczająco – Wypowiada się w miarę chętnie. Potrafi z pomocą nauczyciela opowiedzieć
     o wydarzeniach. Zdarza się jednak, że myli fakty. Nie zawsze wypowiedź jest spójna
     z prawidłowo zbudowanymi zdaniami. Posiada ubogie słownictwo. Wygłasza tekst z pamięci
     z pomyłkami. Mówi za szybko, nie stosuje zmiany siły tonu głosu i pauz.

     SłaboNiechętnie bierze udział w dyskusjach, wypowiada się pojedynczymi zdaniami lub wyrazami. Uczeń przy pomocy nauczyciela próbuje mówić, ma jednak bardzo ubogi zasób słownictwa. Próbuje wygłosić tekst z pamięci jest jednak bardzo dużo pomyłek. Zapomina tekst utworu, nie mówi płynnie.  

      

     1. Czytanie

     Bardzo dobrze – Czyta głośno, poprawnie, płynnie, wyraziście teksty uwzględniając pauzy logiczne i gramatyczne z odpowiednią intonacją. Rozumie sens przeczytanego tekstu, poprawnie odpowiada na pytania i wykonuje polecenia związane z przeczytanym tekstem.

     Dobrze – Czyta z nielicznymi pomyłkami dość płynnie całymi zdaniami. Stara się respektować w tekście znaki przestankowe. Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania i wykonać polecenia związane z przeczytanym tekstem z nielicznymi pomyłkami.

     Wystarczająco – Czyta z pomyłkami, niezbyt płynnie, wolno, cicho, czasami zmienia brzmienie wyrazów. Ma trudności z respektowaniem znaków przestankowych. Uczeń odpowiada na pytania związane z przeczytanym tekstem z błędami. SłaboUczeń ma duże trudności                 z płynnym czytaniem, czyta wolno popełnia pomyłki. Ma duże problemy ze zrozumieniem przeczytanego tekstu. Odpowiada na pytania z  licznymi błędami.

      

     1. Pisanie – tworzenie tekstów i umiejętności z zakresu gramatyki.

     Bardzo dobrze – Uczeń zna zasady ortograficzne i gramatyczne, z dużą sprawnością je stosuje. Układa i zapisuje wybrane formy wypowiedzi na podany temat. Potrafi redagować życzenia, zaproszenia, ogłoszenia, opisy, listy i zaadresować kopertę. Bezbłędnie rozróżnia w tekście: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby i czasy. Stopniuje przymiotniki. Rozpoznaje liczbę i rodzaj rzeczownika. Zna alfabet i potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej. Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące,        w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone.  

      

     Dobrze –  Uczeń zwykle przestrzega zasad poprawności ortograficznej i gramatycznej. Układa
     i zapisuje teksty na podany temat. Na ogół rozróżnia poznane części mowy i potrafi stosować je w prawidłowej formie w mowie i w piśmie. Zna alfabet i potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej. Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Nie zawsze przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone. 

      

     Wystarczająco – Uczeń pisze z pamięci i ze słuchu, często popełnia błędy, opuszcza litery, wyrazy. Układa i zapisuje teksty na podany temat z pomocą nauczyciela. Zna pytania do poznanych części mowy i rozróżnia je z pomocą. Nie zawsze potrafi stosować je w prawidłowej formie. Zna alfabet, ale nie zawsze prawidłowo porządkuje wyrazy. Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Ma trudności            z  przekształceniem zdania oznajmującego w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedynczego        w złożone. 

      

      

     SłaboUczeń popełnia liczne błędy ortograficzne. Nie potrafi pisać tekstu z pamięci i ze słuchu, pisze wolno. Nie potrafi samodzielnie układać i zapisywać tekstów na podany temat. Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu. Myli poznane części mowy. Myli kolejność liter w alfabecie. Samodzielnie nie porządkuje wyrazów według alfabetu. Myli zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

      

     1. Edukacja matematyczna

      

     Bardzo dobrze – Uczeń dodaje i odejmuje w zakresie 100 i stosuje poznane prawa matematyczne. Mnoży i dzieli w zakresie 100. Stosuje porównanie różnicowe (o ile mniej, więcej). Rozwiązuje samodzielnie proste i złożone zadania tekstowe. Samodzielnie układa           i przekształca treść zadań matematycznych. Rozpoznaje linie proste, krzywe i łamane. Stosuje jednostki długości i pojemności (m, cm, mm, l, kg, dag). Odczytuje wskazania zegara, termometru i wagi. Wykonuje obliczenia zegarowe, kalendarzowe, pieniężne oraz związane         z pomiarem objętości i ważeniem.

     Dobrze – Uczeń nie zawsze poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnożąc i dzieląc        w zakresie 100 popełnia błędy. Stosuje porównanie różnicowe. Samodzielnie układa                     i przekształca zadania matematyczne. Rozpoznaje linie proste, krzywe i łamane. Stosuje jednostki długości i pojemności (m, cm, mm, l, kg, dag). Odczytuje wskazania zegara, termometru i wagi. Wykonuje proste obliczenia zegarowe, kalendarzowe, pieniężne oraz związane z pomiarem objętości i ważeniem.

     Wystarczająco – Uczeń popełnia błędy w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu w zakresie 100. Zadania tekstowe wykonuje z pomocą nauczyciela. Ma kłopoty z prawidłowym stosowaniem porównania różnicowego. Tylko z pomocą nauczyciela układa proste zadania. Popełnia błędy przy stosowaniu jednostek długości i pojemności. Odczytuje wskazania zegara, termometru, wagi. Ma kłopoty z wykonaniem prostych zadań związanych z obliczaniem czasu, ważeniem, mierzeniem i kalendarzem.

      

     SłaboUczeń popełnia liczne błędy wykonując obliczenia w zakresie 100 w obrębie czterech działań matematycznych. Potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.  

      

     1. Edukacja społeczno-przyrodnicza

     Bardzo dobrze – Uczeń zna zasady ochrony środowiska i wyjaśnia ich sens. Nazywa podstawowe elementy pogody i prowadzi obserwację pogody w różnych porach roku. Dostrzega związek między warunkami życia roślin, zwierząt i człowieka a zmianami pór roku. Wymienia nazwy i podstawowe cechy warzyw oraz krzewów i drzew owocowych uprawianych w ogrodach
     i sadach. Zna budowę poznanych roślin i ptaków. Wymienia nazwy i podstawowe cechy wybranych roślin oraz zwierząt żyjących w lesie.  Potrafi wymienić i wskazać kontynenty. Wie od czego zależy zmiana dnia i nocy oraz pór roku. Stosuje zasady bezpiecznego  poruszania się po drodze.

      

     Dobrze Uczeń nie zawsze dostrzega związek między warunkami życia roślin, zwierząt a zmianami pór roku. Popełnia błędy wymieniając nazwy i podstawowe cechy warzyw oraz krzewów i drzew owocowych uprawianych w ogrodach i sadach. Zna budowę poznanych roślin i ptaków. Myli poznane kontynenty. Potrafi wymienić pory roku.  Zna lecz nie zawsze stosuje przepisy bezpiecznego poruszania się po drodze.

     Wystarczająco – Uczeń myli podstawowe elementy pogody. Ma trudności z rozpoznaniem warzyw, krzewów i drzew owocowych oraz określeniem ich podstawowych cech. Nie poznał     w pełni środowiska leśnego. Ma duże trudności z wymienianiem podstawowych roślin i zwierząt lasu.  Z pomocą nauczyciela wskazuje poznane kontynenty. Wymienia pory roku. Zna lecz nie zawsze stosuje przepisy bezpiecznego poruszania się po drodze.

      

     Słabo – Uczeń tylko z pomocą nauczyciela nazywa podstawowe elementy pogody. Ma bardzo duże trudności z rozpoznaniem krzewów i drzew owocowych oraz określeniem ich cech charakterystycznych. Stara się przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Zna nieliczne rośliny i zwierzęta żyjące w lesie. Zna pory roku.   

      

     Edukacja artystyczna

      

     Bardzo dobrze – uczeń potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; zawsze wykonuje staranne, przemyślane, estetyczne, ciekawe prace plastyczno-techniczne, właściwie rozmieszcza elementy na kartce, wykorzystuje całą powierzchnię kartki, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura. Samodzielnie proponuje tematy prac plastyczno-technicznych. Chętnie bierze udział w konkursach plastycznych.

      

     Dobrze – uczeń wykonuje dość staranne i przemyślane prace plastyczno-techniczne bogate
     w elementy, stara się wykorzystać całą powierzchnię kartki i właściwie rozmieścić elementy, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura.

      

     Wystarczająco – prace ucznia nie zawsze są estetyczne, przemyślane. Czasami nie kończy prac. Wykonuje mało staranne, schematyczne  prace ubogie w szczegóły.

      

     Słabo – uczeń rzadko doprowadza pracę do końca, wykonuje prace mało staranne i ubogie
     w szczegóły. Prace plastyczno-techniczne wykonane są nieestetycznie.

      

     1. Edukacja muzyczna

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie śpiewa piosenki, gra na instrumentach i uczestniczy
     w zabawach rytmiczno–muzycznych, świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem potrafi wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie i z pełną świadomością uczestniczy w koncertach oraz w zespołowym śpiewaniu piosenek.

      

     Dobrze – dość chętnie śpiewa piosenki, gra na instrumentach i uczestniczy w zabawach rytmiczno–muzycznych, stara się aktywnie słuchać muzyki, potem wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie i z pełną świadomością uczestniczy w koncertach oraz
     w zespołowym śpiewaniu piosenek.

      

     Wystarczająco – uczestniczy biernie w zajęciach muzycznych, próbuje grać lub śpiewać piosenki w większej grupie, czasami ma problemy z właściwym słuchaniem muzyki
     i wyrażeniem własnych doznań w jakiejkolwiek formie.

      

     Słabo – niezbyt chętnie śpiewa piosenki, często nie podejmuje prób uczestnictwa we wspólnym śpiewie, nie przejawia chęci słuchania muzyki w sposób świadomy i aktywny.

      

     1. Aktywność ruchowa

      

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, potrafi  wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w czasie gier, zabaw
     i zajęć sportowych.

     Dobrze – dość chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych. Stara się wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny
     w czasie gier, zabaw i zajęć sportowych.

     Wystarczająco – niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, niedbale wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

     Słabo – niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w trakcie zajęć.

      

     Zajęcia edukacyjne – klasa trzecia

      

     1. Edukacja polonistyczna
      1. Mówienie i słuchanie

     Bardzo dobrze – Chętnie wypowiada się poprawnie pod względem stylistycznym
     i gramatycznym  całymi zdaniami. Potrafi prawidłowo konstruować dłuższą wypowiedź
     i  uzasadnić własny sąd. Posiada bogaty zasób słownictwa. Interpretuje z właściwą  intonacją wiersze i fragmenty prozy. Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

      

     Dobrze – Wypowiada się dość chętnie, wypowiedzi nie zawsze są poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym. Nie zawsze interpretuje z właściwą intonacją fragmenty prozy. Stara się uważnie słuchać wypowiedzi i korzystać z przekazywanych informacji.

      

     Wystarczająco – Niechętnie bierze udział w zajęciach. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami i wyrazami. Posiada ubogie słownictwo. Wiersze i fragmenty prozy interpretuje w sposób mechaniczny, ma problemy z właściwym zapamiętywaniem tekstu.

      

     Słabo – Wypowiada się bardzo rzadko (sporadycznie). Zdania są niespójne, występują błędy gramatyczne. Nie potrafi właściwie wygłosić wiersza lub fragmentu prozy.

      

     1. Czytanie

     Bardzo dobrze – Czyta głośno tekst, uwzględniając pauzy logiczne, gramatyczne i odpowiednią  intonację. Wyróżnia bohaterów utworów literackich i wymienia kolejność wydarzeń. Czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty (również lektury) i wyciąga z nich wnioski. Wyszukuje w tekście wskazane fragmenty. Ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat.

     Dobrze – Czyta poprawnie i płynnie, ale nie zawsze wyraziście. Wyróżnia bohaterów utworów literackich. Nie zawsze rozumie  dłuższe teksty. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje
     i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii.

     Wystarczająco – Czyta płynnie, ale wolno, popełnia pomyłki. Nie zawsze właściwie wskazuje bohaterów lektury, kolejność wydarzeń ustala z pomocą nauczyciela.

     SłaboCzyta wolno, popełnia pomyłki. Nie zawsze rozumie czytany tekst.

      

     1. Pisanie

     Bardzo dobrze – Pisze poprawnie ortograficznie i zna zasady. Pisze z pamięci i ze słuchu, przepisuje teksty. Przestrzega zasad kaligrafii – pisze czytelnie i estetycznie. Układa  i zapisuje teksty na podany temat. Potrafi redagować krótkie opowiadanie i opis, życzenia, zaproszenie, listy z zastosowaniem form grzecznościowych. Rozpoznaje wprowadzone części mowy, zna wybrane zagadnienia gramatyczne omówione na zajęciach. Rozumie co to jest: zdanie, wyraz, sylaba, litera, głoska.

     Dobrze – Pisze na ogół bezbłędnie, zna zasady ortograficzne. Układa i zapisuje teksty na podany temat, czasami popełnia błędy ortograficzne. Rozpoznaje wprowadzone części mowy. Rozumie co to jest: zdanie, wyraz, sylaba, litera, głoska.

     Wystarczająco – Pisze z pamięci i ze słuchu jednak często popełnia błędy, opuszcza litery, wyrazy. Układa i zapisuje teksty na podany temat z pomocą nauczyciela. Rozumie co to jest: zdanie, wyraz, sylaba, litera, głoska. Rozpoznaje wprowadzone części mowy z pomocą nauczyciela.

     SłaboPopełnia liczne błędy ortograficzne. Nie potrafi pisać tekstu ze słuchu. Pisze zbyt wolno. Nie potrafi samodzielnie układać i zapisywać tekstów na podany temat. Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu.

      

      

      

      

      

      

     1. Edukacja matematyczna

     Bardzo dobrze – Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 i stosuje poznane prawa matematyczne. Biegle mnoży i dzieli do 100. Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000. Używa znaków: <, >, =. Rozwiązuje i układa proste i złożone zadania tekstowe. Stosuje porównanie różnicowe (o ile mniej, więcej). Ukierunkowany przez nauczyciela potrafi zastosować porównanie ilorazowe (ile razy więcej, mniej), zamienić jednostki, dokonać obliczeń z zastosowaniem wyrażeń dwumianowanych – w miarę swoich możliwości i rozpoznania sytuacji przez nauczyciela. Posługuje się miarą centymetrową i metrową, dokonuje  obliczeń monetarnych, zegarowych, kalendarzowych i dotyczących  ważenia. Potrafi opisać własności podstawowych figur geometrycznych, oblicza obwody figur. Posiada praktyczną znajomość prostopadłości i równoległości. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim (I – XII). Rysuje drugą połowę figury symetrycznej.

      

     Dobrze – Nie zawsze poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Stosuje poznane prawa matematyczne (łączność, przemienność, rozdzielność, kolejność). Poprawnie mnoży i dzieli do 100. Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000. Nie zawsze potrafi wykonać złożone zadanie tekstowe. Posługuje się miarką centymetrową i metrową – dokonuje obliczeń. Zna własności podstawowych figur geometrycznych. Posiada praktyczną znajomość prostopadłości
     i równoległości. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim (I – XII). Rysuje drugą połowę figury symetrycznej.

      

     Wystarczająco – Czasami popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100. Mnoży
     i dzieli do 100. Zadania tekstowe wykonuje z pomocą nauczyciela. Dokonuje prostych obliczeń zegarowych, kalendarzowych, monetarnych.  Zna podstawowe figury geometryczne. Odczytuje
     i zapisuje liczby w systemie rzymskim (I – XII). Rysuje drugą połowę figury symetrycznej.

      

     Słabo Dodaje i odejmuje do 100 z pomocą nauczyciela. Rozwiązuje zadania tekstowe
     z pomocą nauczyciela. Mnoży i dzieli do 100, popełniając czasami pomyłki. Zna podstawowe figury geometryczne. Podejmuje próby rysowania drugiej połowy figury symetrycznej. Posługuje się jednostkami: m, cm. Stara się odczytać i zapisać liczby w systemie rzymskim
     (I – XII).

      

     1. Edukacja społeczno-przyrodnicza

     Bardzo dobrze – Wskazuje kierunki świata i orientuje się w terenie. Potrafi odczytać temperaturę  i rozpoznaje rodzaje opadów. Potrafi bezpiecznie poruszać się w otoczeniu. Zna
     i  stosuje przepisy bezpieczeństwa. Zna i stosuje prawidłowe zasady higieny i zdrowego odżywiania. Rozumie konieczność ochrony środowiska. Zna rośliny i zwierzęta np. lasu, łąki, parku. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego. Poznał znaczenie roślin zbożowych, oleistych, włóknistych, okopowych.

      

     Dobrze Nie zawsze właściwie wskazuje kierunki świata. Niepewnie porusza się w otoczeniu. Zna lecz nie zawsze stosuje przepisy bezpieczeństwa. Na ogół  przestrzega zasad higieny
     i zdrowego odżywiania się lecz nie zawsze. Zna rośliny i zwierzęta np. lasu, łąki, parku. Zwykle potrafi nazwać charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

      

     Wystarczająco – Myli się wskazując kierunki świata. Myli się w rozpoznawaniu rodzajów opadów. Ma trudności z ustaleniem roślin zbożowych, oleistych, włóknistych, okopowych. Nie poznał w pełni „życia w lesie”. Zwykle potrafi nazwać charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

      

     Słabo – Nie orientuje się w terenie, nie potrafi wskazać kierunków świata. Mylnie  odczytuje temperaturę nie rozpoznaje opadów. Niepoprawnie porusza się po otoczeniu. Nie przestrzega zasad higieny i zdrowego odżywiania się. Ma problem z nazywaniem charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

      

     1. Edukacja artystyczna

     Bardzo dobrze – uczeń potrafi wypowiadać się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; zawsze wykonuje staranne, przemyślane, estetyczne, ciekawe prace plastyczno-techniczne, właściwie rozmieszcza elementy na kartce, wykorzystuje całą powierzchnię kartki, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura. Samodzielnie proponuje tematy prac plastyczno-technicznych. Chętnie bierze udział we wszystkich konkursach plastycznych. Właściwie używa narzędzi. Prawidłowo odmierza potrzebną ilość materiału, posiada umiejętność cięcia papieru, tektury i innych materiałów.

      

     Dobrze – uczeń wykonuje dość staranne i przemyślane prace plastyczno-techniczne bogate
     w elementy, stara się wykorzystać całą powierzchnię kartki i właściwie rozmieścić elementy, posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura.

     Wystarczająco – prace ucznia nie zawsze są estetyczne, przemyślane. Czasami nie wykańcza prac. Wykonuje mało staranne, schematyczne  prace ubogie w szczegóły.

      

     Słabo – uczeń rzadko doprowadza pracę do końca, wykonuje prace mało staranne i ubogie
     w szczegóły. Prace plastyczno-techniczne wykonane są nieestetycznie.

      

     1. Edukacja muzyczna

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie śpiewa piosenki, gra na instrumentach i uczestniczy
     w zabawach rytmiczno–muzycznych, świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem potrafi wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie i z pełną świadomością uczestniczy w koncertach oraz w zespołowym śpiewaniu piosenek, potrafi rozpoznać niektóre instrumenty muzyczne, rozróżnia wprowadzone wartości nut i pauz.

     Dobrze – dość chętnie śpiewa piosenki, gra na instrumentach i uczestniczy w zabawach rytmiczno–muzycznych, stara się aktywnie słuchać muzyki, potem wyrazić swoje doznania werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie i z pełną świadomością uczestniczy w koncertach oraz
     w zespołowym śpiewaniu piosenek potrafi rozpoznać niektóre instrumenty muzyczne, rozróżnia wprowadzone wartości nut i pauz.

     Wystarczająco – uczestniczy biernie w zajęciach muzycznych, próbuje grać lub śpiewać piosenki w większej grupie, czasami ma problemy z właściwym słuchaniem muzyki
     i wyrażeniem własnych doznań w jakiejkolwiek formie.

     Słabo – niezbyt chętnie śpiewa piosenki, często nie podejmuje prób uczestnictwa we wspólnym śpiewie, nie przejawia chęci słuchania muzyki w sposób świadomy i aktywny.

      

      

      

     1. Aktywność ruchowa

      

     Bardzo dobrze – zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, potrafi  wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w czasie gier, zabaw
     i zajęć sportowych.

     Dobrze – dość chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych. Stara się wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny
     w czasie gier, zabaw i zajęć sportowych.

     Wystarczająco – niezbyt chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, niedbale wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

     Słabo – niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny w trakcie zajęć.

      

     § 41

      

     Kryteria oceny zachowania  w kl. I – III

      

     1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia: zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

      

     2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.

      

     3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

     • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
     • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

      

     4. W klasach I-III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną  opisową według następującej skali:

      

      

     Kryteria ogólne

     Zachowanie wzorowe

     Zachowanie wyróżniające

      

     Zachowanie właściwe

     Zachowanie budzące zastrzeżenia

     Zachowanie naganne

     1. Wywiązywanie
     się z obowiązków ucznia

     • zawsze jest punktualny (dopuszcza się 2 spóźnienia na rok, jeżeli będą one miały pisemną formę usprawiedliwienia ich przez rodziców,
      a powód będzie wskazywał na przyczyny niezależne od intencji osób np. problemy komunikacyjne, problemy zdrowotne)
     • zawsze odrabia prace domowe
     • zawsze jest przygotowany do zajęć: przynosi podręczniki, potrzebne przybory szkolne, pomoce, strój gimnastyczny
     • zawsze utrzymuje porządek, szanuje książki, przybory, sprzęty szkolne i wyposażenie klasy
     • zawsze pracuje wytrwale i systematycznie, dąży do osiągania coraz lepszych wyników
     • zawsze aktywnie uczestniczy
      w zajęciach
     • zawsze jest punktualny (dopuszcza się 4 spóźnienia na rok, jeżeli będą one miały pisemną formę usprawiedliwienia ich przez rodziców, a powód będzie wskazywał na przyczyny niezależne od intencji osób np. problemy komunikacyjne, problemy zdrowotne)
     • odrabia prace domowe
     • jest przygotowany do zajęć: przynosi podręczniki, potrzebne przybory szkolne, pomoce, strój gimnastyczny
     • utrzymuje porządek, szanuje książki, przybory, sprzęty szkolne i wyposażenie klasy
     • pracuje wytrwale i systematycznie, dąży do osiągania coraz lepszych wyników
     • aktywnie uczestniczy
      w zajęciach

      

      

     • stara się być punktualnym (dopuszcza się 6 spóźnień na rok, jeżeli będą one miały pisemną formę usprawiedliwienia ich przez rodziców)
     • czasami zdarza się, iż zapomni
      o odrobieniu pracy domowej
     • czasami zdarza się, iż nie jest przygotowany do zajęć
     • czasami pracuje w bałaganie, zdarza się, iż nie szanuje książek, przyborów, sprzętów szkolnych i wyposażenia klasy
     • na ogół pracuje wytrwale i systematycznie, stara się dążyć do osiągania coraz lepszych wyników
     • na ogół aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale miewa chwile dekoncentracji
     • często spóźnia się na zajęcia szkolne, nie zawsze spóźnienia te są usprawiedliwiane przez rodziców
     • często zapomina o odrobieniu pracy domowej
     • często nie jest przygotowany do zajęć
     • zazwyczaj pracuje w bałaganie, nie szanuje książek, przyborów, sprzętów szkolnych i wyposażenia klasy
     • pracuje niestarannie i  niesystematycznie,
     • bardzo często odmawia współpracy w trakcie zajęć
     • bardzo często spóźnia się na zajęcia szkolne, nie zawsze spóźnienia te są usprawiedliwiane przez rodziców
     • nie odrabia prac domowych
     • nie jest przygotowany do zajęć
     • pracuje w bałaganie, nie szanuje książek, przyborów, sprzętów szkolnych i wyposażenia klasy
     • pracuje niestarannie i  niesystematycznie,
     • odmawia współpracy
      w trakcie zajęć

     2. Postępowanie zgodne
     z dobrem społeczności szkolnej

     • chętnie bierze udział
      w grach, zabawach, zajęciach, imprezach szkolnych, zawsze przestrzegając ustalonych reguł
     • chętnie bierze udział
      w konkursach  klasowych i szkolnych
     • zgodnie współpracuje w grupie
     • reprezentuje szkołę
      w konkursach, zawodach pozaszkolnych
     • zwykle chętnie bierze udział w grach, zabawach, zajęciach, imprezach szkolnych, przestrzegając ustalonych reguł
     • bierze udział
       w konkursach  klasowych i szkolnych
     • na ogół zgodnie współpracuje w grupie

      

     • stara się brać udział w grach, zabawach, zajęciach, imprezach szkolnych, na ogół przestrzegając ustalonych reguł
     • czasami bierze udział w konkursach  klasowych i szkolnych
     • potrafi zgodnie współpracować
      w grupie, choć czasami zdarzają się konflikty
       z rówieśnikami

      

     • czasami na zajęciach przeszkadza kolegom i nauczycielom, nie reaguje na uwagi
     • w czasie przerw i zajęć lekcyjnych zdarzają się zachowania złośliwe i nieakceptowane przez rówieśników
      i dorosłych
     • często nie współpracuje zgodnie w grupie

      

     • często na zajęciach przeszkadza kolegom i nauczycielom, nie reaguje na uwagi
     • w czasie przerw
      i zajęć lekcyjnych często występują zachowania złośliwe i nieakceptowane przez rówieśników
      i dorosłych
     • nie współpracuje zgodnie w grupie

      

     3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

     • zawsze szanuje symbole narodowe, potrafi zachować się właściwie na apelu,
      w miejscu pamięci narodowej
     • aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych
      z tradycjami szkoły
     • chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy

      

     • szanuje symbole narodowe, potrafi zachować się właściwie na apelu, w miejscu pamięci narodowej
     • uczestniczy
      w wydarzeniach związanych
      z tradycjami szkoły
     • poproszony przez nauczyciela, wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy

      

      

     • szanuje symbole narodowe
     • czasami uczestniczy w wydarzeniach związanych
      z tradycjami szkoły

      

     • nie szanuje symboli narodowych, miejsc pamięci
     • nie dba o dobre imię klasy i szkoły

      

      

     • nie szanuje symboli narodowych, miejsc pamięci
     • nie dba o dobre imię klasy i szkoły

      

     4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

     • zawsze przerwę traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych
     • nie przejawia zachowań agresywnych
     • prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarży bez uzasadnionego powodu

      

     • przerwę traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych
     • nie przejawia zachowań agresywnych
     • pracuje nad poprawą swojego zachowania
     • prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarży bez uzasadnionego powodu

      

     • przerwę traktuje na ogół jako czas odpoczynku, czasami stwarza sytuacje niebezpieczne
     • stara się nie zachowywać agresywnie
     • stara się pracować nad poprawą swojego zachowania
     • rozpoznaje krzywdę i przejawy zła, rzadko skarży bez uzasadnionego powodu
     • czasami stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
     • bywa agresywny
      w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw
     • nie chce przyznać się do błędu
     • źle wpływa na rówieśników, jest niekoleżeński, samolubny

      

     • często stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
     • często jest agresywny
      w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw
     • nie chce przyznać się do błędu
     • często źle wpływa na rówieśników, jest niekoleżeński, samolubny

      

     5. Dbałość o piękno mowy ojczystej

     • zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników
      i dorosłych
     • nie używa wulgaryzmów
      i niestosownych słów
     • wzbogaca swoje słownictwo poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych
     • stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych
     • nie używa wulgaryzmów
      i niestosownych słów
     • stara się wzbogacać swoje słownictwo poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych
     • niekiedy zapomina
      o stosowaniu form grzecznościowych
     • nie używa wulgaryzmów
      i niestosownych słów

      

     • rzadko stosuje formy grzecznościowe
     • sporadycznie zdarzyło się, iż użył wulgaryzmów czy niestosownych słów
     • czasami przejawia agresję słowną
     • czasami jest arogancki w kontaktach
      z dorosłymi i rówieśnikami

      

     • nie stosuje form grzecznościowych
     • zdarzało się, iż używał wulgaryzmów czy niestosownych słów
     • przejawia agresję słowną
     • jest arogancki
      w kontaktach
       z dorosłymi
      i rówieśnikami

      

     6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

     • zawsze kulturalnie zwraca się do wszystkich, jest uprzejmy i życzliwy
     • zawsze zachowuje się stosownie do sytuacji (w czasie przerw, apelu, zabawy, wycieczki, w kinie, teatrze, muzeum, na koncercie, na ulicy,
      w środkach komunikacji itp.)
     • swoim postępowaniem daje przykład innym

      

     • kulturalnie zwraca się do wszystkich
     • zachowuje się stosownie do sytuacji
     • często swoim postępowaniem daje przykład innym

      

     • stara się kulturalnie zwracać do wszystkich
     • zwykle zachowuje się stosownie do sytuacji, choć zdarzają się mu drobne przewinienia
     • czasami zachowuje się nieżyczliwie
      i niestosownie wobec rówieśników
      i dorosłych
     • czasami zachowuje się w sposób nieodpowiedni do sytuacji
     • czasami zachęca lub proponuje innym złe zachowania
     • czasami lekceważy normy społeczne w szkole i poza nią

      

     • zachowuje się nieżyczliwie
      i niestosownie wobec rówieśników i dorosłych
     • często zachowuje się w sposób nieodpowiedni do sytuacji
     • zachęca lub proponuje innym złe zachowania
     • lekceważy normy społeczne w szkole
      i poza nią

      

     7. Okazywanie szacunku innym

     • nie zaśmieca szkoły
      i jej otoczenia, zwraca uwagę na złe zachowania innych uczniów
     • zawsze szanuje nauczycieli, pracowników szkoły
      i uczniów
     • chętnie wypełnia prośby i polecenia nauczycieli, umie
      o nich rozmawiać, wyjaśniać nieporozumienia
     • nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, zwraca uwagę na złe zachowania innych uczniów
     • szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
     • wypełnia prośby
      i polecenia nauczycieli

      

     • nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia
     • szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
     • zwykle wypełnia prośby i polecenia nauczycieli

      

     • czasami nie okazuje szacunku dorosłym i uczniom
     • czasami lekceważy uwagi nauczyciela, nie reaguje na nie

      

     • nie okazuje szacunku dorosłym
       i uczniom
     • lekceważy uwagi nauczyciela, nie reaguje na nie

      

      

      

      

      

      

     § 42

      

     Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w klasach IV-VIII
      

     1. Ocenie podlega:
     1. stopień opanowania wiadomości,
     2. rozumienie materiału nauczania,
     3. stosowanie wiadomości,
     4. prezentacja zdobytej wiedzy,
     5. trwałość zdobytej wiedzy,
     6. postawa ucznia na lekcji,
     7. systematyczność.

      

     1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki
      w szczególności bierze się  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
      w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
     2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z całkowitego uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.
     3. Dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii zwalnia ucznia z ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  zgodnie z zaleceniami w opinii na czas określony, którą dostarczą rodzice.
     4. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki (o których mowa w art.71b ust3b ustawy o systemie oświaty)  dyrektor szkoły zwalnia ucznia
      z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

      

     1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
     2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, plastyki, muzyki, nauki drugiego języka obcego
      w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
     3. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczeń powinien  

     zaliczyć realizowany w tym czasie materiał przewidziany programem nauczania
      na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

      

     8. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się według skali:

     Stopień

     Skrót cyfrowy

     Oznaczenie cyfrowe

     Stopień celujący

     Stopień bardzo dobry

     Stopień dobry

     Stopień dostateczny

     Stopień dopuszczający

     Stopień niedostateczny

     cel

     bdb

     db

     dst

     dop

     ndst

     6

     5

     4

     3

     2

     1

      

      

     9.  Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

     1. bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych; przy ocenach bieżących ustala się „plusy” i „minusy”.
     2. śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
      i ustaleniu przez nauczyciela poszczególnych ocen zwanych ocenami klasyfikacyjnymi śródrocznymi.
     3. roczne – będące podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i polegające na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali przedstawionej w pkt. 8

      

     10. Kryteria uzyskania poszczególnych ocen w klasach IV-VIII

                                                                                                                          

     Ocena celująca (6)         Wiedza i umiejętności twórcze

      

     I.  Wiedza ucznia:

     • Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego.
     • Dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych  poszukiwań.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości i swobodnie operować wiedzą pochodzącą z tych źródeł.
     • Systematycznie wzbogaca swoja wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie do wieku.
     • Odnosi sukcesy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych.
     • Wzorowo i systematycznie wykonuje swoją pracę.
     • Bywa autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych
      i dydaktycznych.

      

     Ocena bardzo dobra (5)          Wiedza i umiejętności dopełniające

      

     I. Wiedza ucznia:

     • Opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania.
     • Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.
     • Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami.
     • Bierze udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych.
     • Potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.
     • Jest aktywny, samodzielnie wypowiada się i pracuje systematycznie.

      

     Ocena dobra (4)                      Wiedza i umiejętności rozszerzające

      

     I. Wiedza ucznia:

     • Opanował zdecydowaną większość materiału programowego z dopuszczalnymi brakami.
     • Zna definicje, fakty, pojęcia.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Potrafi korzystać ze źródeł informacji poznanych w czasie lekcji.
     • Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.
     • Potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach.
     • Bierze udział w niektórych konkursach szkolnych.
     • Jest w miarę systematyczny i aktywny.

      

     Ocena dostateczna (3)             Wiedza i umiejętności podstawowe

      

     I. Wiedza ucznia:

     • Posiada braki w opanowaniu materiału programowego.
     • Zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji
      i wykonać proste zadania.
     • Wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
     • Bywa sporadycznie aktywny i odstępuje od systematycznej pracy.

      

     Ocena dopuszczająca (2)                Wiedza i umiejętności konieczne

      

     I.  Wiedza ucznia:

     • Posiada wyraźne braki w opanowaniu materiału.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela.
     • Słabo prezentuje zdobytą  wiedzę.
     • W minimalnym stopniu bywa aktywny i często odstępuje od systematycznej pracy.
     • Posiadane umiejętności umożliwiają edukacje na następnym poziomie nauczania.

      

     Ocena niedostateczna (1)      Wiedza i umiejętności wymagające poprawy

      

     I.  Wiedza ucznia:

     • Posiada duże braki w opanowaniu materiału programowego i nie rozumie go.
     • Nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.

     II. Umiejętności ucznia:

     • Nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela.
     • Wykazuje bierną postawę na lekcji.
     • Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

      

     § 43

      

     Ocena zachowania

      

     1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

          oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia: zasad współżycia społecznego
          i norm etycznych.

     2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.

                                   

     3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

     • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
     • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

      

     4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach  IV-VIII ustala się według skali:

      a) wzorowe,

      b) bardzo dobre,

      c) dobre,

      d) poprawne,

      e) nieodpowiednie,

      f) naganne.

      

     5. Zasady  ustalania oceny zachowania

     1.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji zachowania, postaw ucznia i jego postępów w tym zakresie oraz wyrażonych na piśmie według ustalonego wzoru

     1. opinii (spostrzeżeń innych nauczycieli i pracowników szkoły o uczniu),
     2. opinii uczniów danej klasy,
     3. opinii ocenianego ucznia,

         

     2. Wychowawca klasy przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie propozycje ocen zachowania, które nauczyciele akceptują lub wnoszą własne propozycje wraz
     z uzasadnieniem.

     3. Na godzinie wychowawczej wychowawca przedstawia propozycje ocen zachowania uczniom danej klasy, którzy wnoszą swoje uwagi. Wówczas też każdy uczeń otrzymuje od wychowawcy propozycję (w formie pisemnej) oceny zachowania i ją akceptuje lub uzasadnia, dlaczego nie zgadza się z oceną.

           a)  W przypadku dłuższej nieobecności ucznia opinię o jego ocenie wyraża  samorząd klasowy.

           4. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
               z  
     zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 43

           5. 14 dni przed radą klasyfikacją śródroczną i roczną, wychowawca klasy

               zapoznaje rodziców  ucznia z proponowaną oceną zachowania. W przypadku rażącego 

               naruszenia norm współżycia szkolnego wychowawca może zmienić proponowaną

               ocenę -  nie zachowując  powyżej ustalonego terminu powiadomienia.

           6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca powinien uzasadnić zaproponowaną 

               ocenę zachowania.

     7. Wszyscy nauczyciele współpracują z wychowawcą klasy, pedagogiem i ze sobą

         wzajemnie w zakresie   podejmowania wszelkich działań wychowawczych, udzielają

         pomocy uczniom w kształtowaniu i rozwoju właściwych postaw, na bieżąco dzielą się

         swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

     8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

                     zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń

                     lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

                     specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni

                     psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      

     § 44

      

     Zastrzeżenia do  trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania

      

     1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

         jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
         z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

     2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  2 dni  roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

     3.  Zastrzeżenia  za  zasadne uznaje się jeżeli:

      1. uczeń lub jego rodzice na początku roku szkolnego nie zostali poinformowani
       o warunkach i sposobie oceniania zachowania,

                   b)  rodzice ucznia nie zostali poinformowani na początku roku szkolnego o kryteriach 

                        oceniania,

                   c)  wychowawca nie poinformował ucznia i rodziców co najmniej na 14 dni przed 

                          zebraniem klasyfikacyjno - promocyjnym rady pedagogicznej
                        o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,

     1. rodzicom ucznia nie były przekazywane informacje o jego zachowaniu,
     2. wychowawca klasy ustalił roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania bez zasięgania opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

                       f) uczeń i jego rodzice na początku roku szkolnego nie zostali poinformowani
                          o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania. 

     4.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

          niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły

          powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

          zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos

          przewodniczącego komisji.

      

     1. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –   jako przewodniczący komisji,

     b)  wychowawca klasy,

     c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia

          edukacyjne w danej    klasie,

     d)  pedagog,

     e)  psycholog,

     f)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

                                        g)  przedstawiciel rady rodziców.

      

     1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
     2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

           a)  skład komisji,

     1. termin posiedzenia komisji,
     2. wynik głosowania,
     3. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
     1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     § 45

      

     Kryteria oceny  zachowania  w klasach IV – VIII

      

      

     1. Zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu kategoriach oznaczonych cyframi rzymskimi.

     a) Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i/lub innych członków szkolnej społeczności.

     b)  Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według skali wymienionej
     w punkcie 2.

      

     2. W poszczególnych kategoriach  ustala się punktację od 0 do 4 punktów, która    po zsumowaniu stanowi podstawę do oceny zachowania według przeliczenia:

      

     Łączna liczba punktów

     Ocena całościowa

     31 – 32

     wzorowa

     28 –30

     bardzo dobra

     22 – 27

     dobra

     13 – 21

     poprawna

     7 –12

     nieodpowiednia

     0 – 6

     naganna

      

     a) Uczeń, który choć w jednej kategorii uzyskał 0 punktów, nie może mieć oceny

                      wyższej niż poprawna.

     b) Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna (bez względu na ilość 

           uzyskanych punktów) w przypadku stwierdzenia stosowania przez niego używek.

     c)  Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca może wziąć pod uwagę jeszcze

     inne sytuacje i problemy wychowawcze. Niektórych spraw nie da się bowiem przewidzieć, ani  ująć w z góry określonym schemacie punktowym. Dlatego też  kryterium to stanowi  wyłącznie podstawę do oceny zachowania, o której ostatecznie decyduje wychowawca,  kierując się znajomością psychiki dziecka, jego sytuacji rodzinnej i innymi  uwarunkowaniami społecznymi, a także swoim wyczuciem i intuicją.

      

     3.  Kategorie:

      

     1. Stosunek do nauki.

     4.   Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji,  sumiennie odrabia prace domowe.

     3.   Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń był nieprzygotowany do lekcji lub miał nieodrobioną pracę domową.

     2.   Kilkakrotnie uczeń był nieprzygotowany do lekcji lub miał nieodrobioną pracę domową.

     1.   Często uczeń przychodzi nieprzygotowany do zajęć i/lub nie odrabia prac domowych.

     0.   Uczeń zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, sporadycznie odrabia prace domowe.

      

     1. Frekwencja:

     4.   Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

     3.   Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5).

     2.   Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 6-10).

     1.   Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od
     11-20).

     0.   Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 20).

      

     1. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:

     4.   Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół naukowych, zainteresowań (lub w kursach specjalistycznych), prowadzi intensywnie samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach.

     3.   Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.

     2.   Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni.

     1.   Uczeń nie jest zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

     0.   Uczeń nie jest zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

      

     1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi:

     4.   Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

     3.   Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.

     2.   Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie panując  nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.

     1.   Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji.

     0.   Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

      

     1. Dbałość o wygląd zewnętrzny:

     4.   Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi ekstrawaganckiej biżuterii.

     3.   Zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia, jego wygląd lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia.

     2.   Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju, wyglądu lub niedostateczną dbałość o higienę.

     1.   Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę,  odpowiednim stroju i stosownym wyglądzie.

     0.   Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, farbuje włosy,  stosuje makijaż i nosi ekstrawagancką biżuterię lub nie dba o higienę. Nie reaguje na zwracanie uwagi.

      

     1. Sumienność, poczucie odpowiedzialności:

     4. Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, przestrzega zasady całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych. Stosuje się do zasady całkowitego wyłączenia telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń.

     3.   Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie, 1-2 razy zdarzyło się, że złamał zasadę całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych oraz zasady całkowitego wyłączenia telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń.

     2.   Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania ale dobrze się z nich wywiązuje, kilkakrotnie (do 4 razy) zdarzyło się, że złamał zasadę całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych oraz zasady całkowitego wyłączenia telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń.

     1.   Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje, kilkakrotnie (do 6 razy) zdarzyło się, że złamał zasadę całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych oraz zasady całkowitego wyłączenia telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń.

     0.   Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, kilkakrotnie (powyżej
     6 razy) zdarzyło się, że złamał zasadę całkowitego zakazu używania i wyjmowania na ławkę telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych tego typu urządzeń audio/video podczas zajęć szkolnych oraz zasady całkowitego wyłączenia telefonów, zabawek elektronicznych i innych tego typu urządzeń.

      

     1. Postawa moralna i społeczna uczniów:

     4.   W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych; wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego lub szkoły. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

     3.   Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu klasowego. Stara się brać udział w uroczystościach szkolnych , dbać o dobre imię szkoły.

     2.   Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego. Nie zawsze godnie reprezentuje szkołę, niechętnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych.

     1.   Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku dla pracy własnej innych członków społeczności szkolnej, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika prac na rzecz klasy lub w jej składzie. Nie dba o dobre imię szkoły.

     0.   Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu klasowego. Lekceważy honor i tradycje szkoły.

      

      

     1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

     4.   Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

     3.   Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył takie zagrożenie ale zareagował na zwróconą mu uwagę.

     2.   Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwrócenie uwagi.

     1.   Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.

     0.   Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

      

     § 46

      

     Egzamin poprawkowy

      

     1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
     2. Wniosek o egzamin poprawkowy może złożyć uczeń, jego rodzic lub wychowawca do dyrektora szkoły na dzień przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
     3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
      z zajęć komputerowych, informatyki, techniki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
     5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
     1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
     2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez  komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
     3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                              w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
     4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,        z zastrzeżeniem pkt. 11
     5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
     6. Rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie
      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
     7. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

     14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z zajęć edukacyjnych, ustalana w wyniku egzaminu

            poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

            oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję [patrz pkt 6-7], która przeprowadza sprawdzian 

           wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ponownie ocenę
           z danych zajęć edukacyjnych.

     15. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

     16. Z prac komisji sporządza się protokół [patrz pkt 8].

     17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym

           terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora

           szkoły, nie później niż do końca września.

      

     § 47

      

     Egzamin klasyfikacyjny

      

     1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania jeżeli  z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50 %) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.
     2. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem  (nauczycielami) danych zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny
      z materiału programowego realizowanego w danym semestrze (roku szkolnym). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
     3. Składanie wniosku powinno nastąpić najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
     4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu (egzaminów) i informuje ucznia lub jego rodziców ustnie, najpóźniej na dzień przed egzaminem.
     5. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Wniosek w tej sprawie do Rady Pedagogicznej należy złożyć w formie pisemnej na ręce dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Po pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej dyrektor wyznacza termin egzaminu na pierwszy tydzień ferii i informuje ucznia lub rodziców o terminie tego egzaminu. Jeżeli decyzja Rady Pedagogicznej jest negatywna, dyrektor zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie rodziców ucznia w ciągu 2 dni.
     6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi, który ubiega się      o przyjęcie do klasy programowo wyższej lub spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.
     7. Wniosek o wyznaczenie egzaminu, o którym mowa w pkt. 6 składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły na piśmie, w terminie co najmniej 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze.
     8. Termin egzaminu wyznacza i uzgadnia z rodzicami w ciągu 7 dni dyrektor szkoły, z tym że   w jednym dniu uczeń może zdawać egzaminy z nie więcej niż dwóch przedmiotów,                 a egzaminy z języka polskiego i matematyki nie mogą odbywać się tego samego dnia.
     9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
     10. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w oparciu o program nauczania, biorąc pod uwagę ewentualne zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zamieszczonym                 w niniejszym Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu.
     11. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali stopni wymienionej w § 41 pkt.8
     12. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt.6 nie obejmuje przedmiotów: technika, sztuka (plastyka, muzyka), wychowanie fizyczne. Dziecku składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
     13. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nie klasyfikowany”.

      

     § 48

      

     Odwołania od ocen z egzaminów klasyfikacyjnych

      

     1. Od oceny niedostatecznej  ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach określonych w §
      46 (punkty 6-9).
     2. Uczeń może odwołać się od co najwyżej dwóch ocen niedostatecznych ustalonych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.
     3. Odwołanie to nie przysługuje uczniowi, który był dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego, mimo nieusprawiedliwionych nieobecności.
     4. Od ocen ustalonych przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

      

      

      

      

      

     § 49

      

     Promowanie uczniów

      

     1. Uczeń otrzymuje promocję, gdy:
     1. W klasach I-III gdy jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
     2. W klasach IV-VIII gdy ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
     1. Na promocję ucznia nie ma wpływu ocena zachowania oraz ocena z religii.
     2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
     3. Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocje do klasy programowo wyższej.
     1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia

     w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić

     o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

     1. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz najwyższe  (wzorowe lub bardzo dobre) oceny zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne 

     z wyróżnieniem: promocyjne lub ukończenia szkoły.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii