• ROZDZIAŁ I

    • NAZWA  SZKOŁY

      

     § 1

      

     Nazwa szkoły zawiera określenie:

     1. Typu szkoły: szkoła podstawowa
     2. Numeru porządkowego szkoły: 109
     3. Imienia szkoły: Batalionów Chłopskich
     4. Siedziby: siedzibą szkoły podstawowej jest budynek położony w Warszawie przy

                   ul. Przygodnej 2

      

     § 2

      

     Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

     a) pełnym - Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

     b) skróconym - na pieczęci: „Szkoła Podstawowa nr 109  w Warszawie”

     c ) na stemplu:       Szkoła Podstawowa nr 109

                          im. Batalionów  Chłopskich

                                    03-991 Warszawa, ul. Przygodna 2 

                                     tel. 22 27 11 23   tel./fax 615 70  10      

             NIP 952-18-13-928, Reg.000801556

      

     § 3

      

     Szkole Podstawowej nr 109 nadał imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów dnia 2 maja 1989 roku.

      

     § 4

      

      Ceremoniał szkolny obejmuje:

     1. Sztandar szkoły – będący jej uroczystym symbolem

     a) udział sztandaru w uroczystościach odbywających się na terenie szkoły dotyczy głównie:

     • rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
     • ważnych uroczystości rocznicowych - państwowych i szkolnych (np. Odzyskania Niepodległości, Święta Szkoły),
     • ślubowania pocztu sztandarowego,
     • ślubowania klas pierwszych,
     • przyrzeczenia klas kończących szkołę.

     b) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole,

     c) do jego składu powoływani są uczniowie godni takiego zaszczytu:

     • osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (minimum średnia ocen  uprawniająca do świadectwa z czerwonym paskiem)
     • o nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu
     • odpowiednio zachowujący się podczas wszystkich uroczystości szkolnych i apeli
     • o odpowiednich warunkach fizycznych (wzrost, odporność fizyczna, reakcja na stres);

     uczniowie zobowiązani są do reprezentowania szkoły w stroju galowym zgodnym
     z przepisami Statutu Szkoły; rodzice wybranych uczniów są zobowiązani do pomocy
     w organizacji transportu na uroczystości odbywające się poza terenem szkoły.

     d) skład osobowy pocztu sztandarowego - chorążego i asystę (dwie uczennice) z klas VII

          powołuje się na czerwcowej radzie pedagogicznej, a wychowawców klas siódmych na     

          opiekunów pocztu,

     e) kadencja pocztu trwa jeden rok - rozpoczyna się uroczystym ślubowaniem w dniu zakończenia

         roku szkolnego,

     f) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego 

         wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego,

     g) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach religijnych, rocznicowych organizowanych

          przez administrację samorządową i państwową, inne organizacje.

      

      2. Hymn szkolny stanowi pieśń rozpoczynająca się od słów:

                   „Zielony owoc niech w słońcu dojrzewa, spokojnym rytmem nasze serca biją.

                     Nasza szkolna gromada dzisiaj śpiewa o Batalionach, co w pamięci żyją.........”

     3. Ślubowanie uczniowskie, które pierwszoklasiści składają po pierwszym miesiącu

          nauki oraz przyrzeczenie klas kończących szkołę.

     4. Święto Szkoły obchodzone jest w maju w rocznicę nadania szkole imienia.

     5. Logo szkoły – stylizowany symbol słońca z wpisanym skrótem nazwy i numerem szkoły.

     6. Nagrodę „Patrona Szkoły” (zasady i tryb przyznawania określa jej regulamin).

      

     § 5

      

     Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Dzielnicy Wawer, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

      

     1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
     2. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z rozkładem.
     3. Czas trwania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw i ferii określa

                   w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji  roku szkolnego Minister Edukacji

                   Narodowej.

      

     § 6

      

             Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

     1. sale dydaktyczne (w tym pracownia komputerowa),
     2. świetlicę szkolną,
     3. gabinet terapii pedagogicznej,
     4. salę gimnastyczną,
     5. boisko sportowe,
     6. teren rekreacyjny dla dzieci,
     7. pomieszczenia biblioteki.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii