• ROZDZIAŁ II A

    •   

      

     CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH

      PRZY SZKOLE, SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

      

     § 9a

      

     1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego określony odrębnymi przepisami.

     2. Termin funkcjonowania oddziałów w roku szkolnym oraz ich organizację ustala corocznie organ prowadzący.

      

     § 9b

      

     1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

     2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

     1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

     2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

     w tym, co jest dobre, a co złe;

     3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie             w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

     4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

     z dziećmi i dorosłymi;

     5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                           o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

     6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach

      i grach sportowych;

     7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

     8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

     9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej

     i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

     10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

     3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać

     i kształcić dzieci w następujących obszarach:

     1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

     2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

     3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

     4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

     i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

     5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

     6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

     7) Wychowanie przez sztukę:

     a) dziecko widzem i aktorem,

     b) muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

     c) różne formy plastyczne

     8) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

     9) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

     10) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

     11) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

     12) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

     13) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

      

     § 9c

      

     Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      

     1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom według zasad określonych w Rozdziale IV Statutu

      

     § 9d

      

     Organizacja indywidualnego rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

      

     1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     2. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół orzekający

      w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

     3. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w tym szczególnie ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.

      

     § 9e

      

     Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

      

     1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

     2. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych szkoła zapewnia przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:

     a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

     b) realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb

     i możliwości psychofizycznych dziecka,

     c) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

     d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

     3. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

     4. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

      

     § 9 f

      

     Wychowanek ma w szczególności prawo do:

      

     1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie

     z zasadami higieny pracy umysłowej;

     2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą;

     3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

     4) życzliwego i podmiotowego traktowania;

     5) swobody wyrażania myśli i przekonań;

     6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

     7) pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo – dydaktycznym;

     8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
  • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
  • zakamarki
  • Pasowanie na Świetliczaka 4.11.2019
  • WITAJCIE W NASZEJ "BAJKOTECE" !