•  W świetlicy szkolnej metody muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.

    W świetlicy staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzany przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności i kształtowanie właściwych postaw.

     

    Do najczęściej stosowanych metod pracy należą:

    1. Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – zajęcia z zakresu żywego słowa.

    2. Zajęcia artystyczne

    3. Zajęcia ruchowe.

    ZAJĘCIA Z ZAKRESU ŻYWEGO SŁOWA

    Ich celem jest dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie ich zdolności poznawczych tj. umiejętność odbierania wrażeń, spostrzegania, wyobrażania, zapamiętywania i myślenia. Wpływa to na wszechstronne kształtowanie osobowości dziecka.

    Są one realizowane przez:

    Rozrywki umysłowe – gry i zabawy

    Gry i zabawy umysłowe poszerzają wiedzę, utrwalają wiadomości zdobyte w szkole. Dzieci ćwiczą zmysły, rozwijają spostrzegawczość, uwagę, dowcip i pomysłowość. Przy grach 
    i zabawach dzieci mimowolnie podporządkowują się zasadom gry, uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.

    Rodzaje gier i zabaw: towarzyskie, ze śpiewem i muzyką, zręcznościowe, stolikowe, dydaktyczne, które pobudzają wyobraźnię, a przez to rozwijają szereg pojęć: przestrzeń, kształt, czas, wielkość, liczba, kolor, naśladowcze – gdy dzieci bawią się w „kogoś lub coś”.

    Rozrywki umysłowe to: zagadki, łamigłówki, rebusy, szarady, krzyżówki, kalambury, quizy. Utrwalają elementy wiedzy, pobudzają do myślenia, ćwiczą pamięć, zmuszają do szybkiej orientacji.

    Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni, legend

    Zadaniem zajęć czytelniczych jest kształtowanie nawyku obcowania z książką, rozwijanie kultury czytelniczej, wyrabianie wrażliwości na treść książki, kształtowanie zamiłowań czytelniczych, kształtowanie samodzielności myślowej.

    Wśród form inspiracji czytelniczej wyróżnia się:

    Słowne formy inspiracji:

    -opowiadanie treści utworów literackich,

    -głośne czytanie – wpływa na opanowanie i doskonalenie techniki czytania,

    -pogadanki,

    -rozmowy i dyskusje nt. przeczytanych książek

    vWizualne formy inspiracji:

    -gazetki,

    -plakaty.

    Audiowizualne formy inspiracji:

    -zgaduj – zgadule,

    -konkursy czytelnicze,

    -zagadki literackie,

    Te formy zmuszają do samodzielności, kształcą odwagę i wiarę we własne siły, ćwiczą pamięć i umiejętność koncentracji uwagi.

    -filmy,

    -małe formy teatralne polegające na inscenizowaniu fragmentów książki, wiersza itp.

    Zajęcia związane z radiem, telewizją i filmem

    Radio, telewizja i film mają na celu nie tylko dostarczanie rozrywki, są też źródłem informacji przez słowo, dźwięk i obraz kształtują się poglądy dzieci, upodobania, wyobraźnia i uczucia.

    W pracy świetlicowej wykorzystać można:

    Słuchowiska radiowe –słuchanie z płyt bajek, baśni, wierszy itp. Forma zbiorowego słuchania dostarcza głębokich przeżyć, jest też kanwą do prowadzenia rozmów, rysowania, malowania, pobudza aktywność dzieci, zachęca do samodzielnej pracy 
    i dostarcza emocjonalnych przeżyć.

    Programy TV, filmy – dostarczają informacji o wydarzeniach, pogłębiają wiedzę, budzą zaciekawienie, rozwijają zainteresowania, wyobraźnię, fantazję, dostarczają emocjonalnych przeżyć, uczą, wychowują, kształtują poglądy, wzbogacają i kształtują uczucia, myśli.

    Wycieczki edukacyjne

    To atrakcyjna i znacząca forma pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy. Wycieczki zawsze powinny opierać się na zasadach bezpieczeństwa, jej uczestnicy muszą wiedzieć, co im wolno, a czego nie. Celem wycieczki może być np. obserwacja zmian zachodzących 
    w przyrodzie, poznanie najbliższej okolicy, zabytków kultury, miejsc pamięci narodowej, oglądanie wystaw, ekspozycji muzealnych.

    ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

    W zakres ich wchodzą:

    -zajęcia plastyczne,

    -umuzykalniające,

    -małe formy teatralne.

    Zajęcia plastyczne

    Główne cele zajęć plastycznych to m.in.:

    Kształcenie zdolności manualnych.

    Współdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców.

    Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni.

    Pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności.

    Poznanie różnych technik plastycznych i pokazanie możliwości wypływających z różnych technik.

    Rozbudzanie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą.

    Nauka właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy.

    Najczęściej stosowane techniki plastyczne w świetlicy to: malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, wydzieranie, wycinanie, kompozycje z różnych materiałów, frottage, collage, papieroplastyka, modelowanie z plasteliny, masy solnej, papierowej, rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, świecą, węglem, kredą.

    Zajęcia umuzykalniające

    Zajęcia muzyczne są doskonałym środkiem na wprowadzenie dziecka w dobry nastrój. Główne cele zajęć muzycznych to:

    Kształcenie słuchu muzycznego.

    Ćwiczenie pamięci.

    Rozwijanie improwizacji ruchowej.

    Rozwijanie wyobraźni.

    Pobudzanie dzieci nieśmiałych i mało aktywnych do wspólnej zabawy.

    Zajęcia muzyczne obejmują:

    1.Słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych.

    2.Nauka i śpiew piosenek.

    3.Gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką.

    4.Pląsy.

    5.Próby muzykowania wykorzystując proste instrumenty muzyczne, np. bębenek, trójkąt, tamburyna, grzechotki itp.

    Małe formy teatralne – recytacje, inscenizacje itp.

    Główne cele to:

    Rozwijanie wyobraźni.

    Rozwijanie osobowości.

    Uzewnętrznianie swoich marzeń, fantazji.

    Ćwiczenie dykcji.

    Doskonalenie mowy.

    ZAJĘCIA RUCHOWE

    Do zajęć ruchowych zaliczamy m.in.:

    Zabawy i gry ruchowe:

    Cele:

    ØRozwijanie cech motoryki: siły, zręczności, szybkości, wytrzymałości, umiejętności ruchowych.

    ØKształtowanie szybkiej i celowej reakcji, spostrzegawczości i orientacji.

    ØWzmocnienie układu kostno – stawowego.

    ØKształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej.

    ØKształtowanie koncentracji uwagi.

    ØKształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy.

    Wśród gier i zabaw ruchowych wyróżniamy:

    -Zabawy i gry skoczne – podskoki, wyskoki, zeskoki itp.

    -Zabawy i gry rzutne – rzut do celu, na odległość itp.

    -Zabawy i gry bieżne – wyścigi itp.

    -Zabawy na czworakach.

    -Zabawy orientacyjno – porządkowe.

    -Zabawy ze śpiewem.

    -Zabawy i gry kopne.

    Gry i zabawy zręcznościowe – rozwijają siłę i zręczność, wyobraźnię i inteligencję, wdrażają do pokonywania przeszkód.

    Zabawy konstrukcyjne – konstruowanie różnych budowli, np. z klocków. Cel: rozwijanie zręczności manualnych, rozwijanie zaradności, śmiałości w rozwiązywaniu różnych zadań technicznych.

    Spacery, wycieczki, ćwiczenia i gry terenowe – kształtują zaradność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie,

    poszerzają wiedzę o najbliższej okolicy.

     

     

    Żródło : internet

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Wielkie brawa dla Wolontariuszy ze 109-tki !
  • JASEŁKA 2019
  • Wycieczka do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. kl. 0a )b
  • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
  • Zabawa andrzejkowa 28.11.2019 r. (czwartek)