• REGULAMIN

    • Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną

     1. Do zajęć logopedycznych dzieci i uczniowie kwalifikowani są na podstawie badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu. Dzieci z opiniami ( z uwzględnieniem terapii logopedycznej) są przyjmowane w pierwszej kolejności.

     2. Zajęcia z terapii logopedycznej są zajęciami dodatkowymi, nieobowiązkowymi.

     3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

     a) Logopeda przekazuje rodzicom poprzez wychowawcę formularz zgody/rezygnacji z zajęć.

     b) Logopeda potwierdza rodzicom informację o przekazaniu zgody wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.

     c) Informacje o zgodzie lub rezygnacji z zajęć rodzic jest zobowiązany dostarczyć do wychowawcy najpóźniej tydzień po otrzymaniu formularza

     4.Opieką logopedyczną są objęte dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz nauczania początkowego kl. 1-3.

     5. Czas zajęć logopedycznych dostosowany jest do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.

     6. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, bólu głowy i brzucha).

     7. Rodzice zobowiązani są do stosowania się do zaleceń logopedy i zapewnienia dziecku przyborów szkolnych oraz zeszytu 60 kartkowego w kratkę.

     8. Zeszyt do terapii logopedycznej jest narzędziem komunikacji rodzic - terapeuta i wskaźnikiem postępów dziecka, dlatego należy go przynosić ze sobą na każde zajęcia.

     9. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy (brak przygotowania do zajęć, nie odrabianie zadań domowych, nie przynoszenie zeszytu na zajęcia) spowoduje skreślenie ucznia z listy dzieci objętych terapią logopedyczną.

     10. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych oparty jest na zasadzie systematyczności i regularności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania prawidłowej artykulacji.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii