• Metoda ORTOGRAFFITI dla klas IV-VI    • Specyfika metody ORTOGRAFFITI Czytam, rozumiem, piszę w klasach IV-VI

      

     Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?

     Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.


     Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę

      

     W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych  ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

     ·                przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,

     ·                kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,

     ·                rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.     Konstrukcja serii

     Seria składa się z ośmiu zeszytów ćwiczeń na dwóch poziomach trudności. Cykl pomyślano tak, by stopniowo systematyzować znajomość reguł ortograficznych i podnosić trudność ćwiczeń. Pracę można rozpocząć w klasie czwartej lub piątej – tak jak dyktują to potrzeby. Na każdym poziomie są trzy zeszyty ćwiczeń poświęcone poszczególnym trudnościom ortograficznym i czwarty powtórzeniowy zwany MIKSEM. Materiał ćwiczeniowy podzielono na bloki. Każdy zeszyt zawiera jedenaście bloków. Na opanowanie jednego przeznaczamy około tygodnia, biorąc pod uwagę pracę w szkole i w domu. Materiał z zeszytu realizujemy około 3 miesięcy. Całość zawartą w ośmiu zeszytach rozplanowano na trzy lata, czas ten jednak traktujemy nieostro – nauczyciel dysponuje nim według własnego planu.


     Porady praktyczne 

     ·         Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać Wstęp zamieszczony na początku każdego zeszytu oraz wspólnie z uczniami omówić treść zawartą w rozdziale Przeczytaj, to ważne. Ułatwi to dalszą pracę i zminimalizuje błędy. Uczniowie zapoznają się też z budową zeszytu, poznają znaczenie użytych w nim piktogramów i oznaczeń.

     ·         Raz w tygodniu należy sprawdzić pracę ucznia wykonaną w domu i wspólnie z nim nanieść ewentualne poprawki. Nie podkreślać błędnie zapisanych wyrazów, ale zasygnalizować błędy i polecić uczniowi ich poprawę z wykorzystaniem słownika ortograficznego. Sprzyja to wypracowaniu nawyku autokorekty.

     ·         Zachęcać ucznia do starannego pisania w liniaturze. Liniatura mobilizująca do starannego pisania zastosowana w zeszytach ćwiczeń wpływa na poprawę poziomu graficznego pisma.

     ·         Zalecać do czytania kolorowe nakładki (dołączone wraz z instrukcją do pierwszego zeszytu każdego poziomu). Nakładki niwelują kontrast miedzy białym tłem kartki a czarnym drukiem pisma, służą jako podkreślacz ułatwiający czytanie.

     ·         Nagradzać pracę uczniów pochwałą i oceną – stymulować pozytywnie. Ułatwią to specjalnie przygotowane wycinanki znajdujące się na końcu każdego bloku tematycznego. Są formą nagrody za wykonanie ćwiczeń; wklejenie kolejnych fragmentów wycinanek powinno nastąpić dopiero po wspólnym sprawdzeniu poprawności wykonanych ćwiczeń.

      

     Cztery wskazówki do pracy z uczniem

     1.      Uczeń wykonuje ćwiczenia bezpośrednio w zeszycie. Nauczyciel prowadzący dysponuje kompleksowymi materiałami do prac i nie musi ich kompletować i przygotowywać.

     2.      Uczeń stara się wykonywać kolejno wszystkie ćwiczenia. Nauczyciel może jednak zdecydować inaczej. Uwzględniając umiejętności i potrzeby ucznia, może polecić pominięcie niektórych zadań.

     3.      Uczeń pisze ołówkiem i w razie konieczności poprawia błędy. Po zakończeniu pracy z zeszytem nie powinno w nim być żadnych błędów.

     4.      Uczeń pracuje systematycznie – zasada ta jest warunkiem powodzenia. Ćwiczenia niewykonane na zajęciach w szkole uczeń kończy domu, pracując co najmniej 30 minut dziennie (tę pracę koordynują rodzice ucznia).

     Cele

     Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

     ·         funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,

     ·         koncentracji i pamięci,

     ·         tempa i techniki czytania,

     ·         rozumienia czytanej treści,

     ·         poprawności ortograficznej,

     ·         jakości graficznej pisma,

     ·         wzbogacania słownika czynnego ucznia.

      


     Koordynator projektu

     Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     Terapeuta pedagogiczny

     Sylwia Łasek-Marmur  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Konkurs wiedzy historycznej - ŚLĄSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
  • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
  • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
  • zakamarki
  • Pasowanie na Świetliczaka 4.11.2019